Domov > REZORTNÁ ŠTATISTIKA

REZORTNÁ ŠTATISTIKA - Online Výkazy


Aplikácie pre zber výkazov Rezortnej štatistiky MPRV SR:

   
1. VÝKAZY RŠ (MPRV SR)
1. Typ výkazu: Zoznam výkazov zbieraných pomocou aplikácie VÝKAZY RŠ.
 FCMIZ (MPRV SR) 1-12  MESAČNÝ VÝKAZ O FONDOCH CUKRU, MELASY A IZOGLUKÓZY
 LIAH (MPRV SR) 1-12  MESAČNÝ VÝKAZ O LIAHNUTÍ, NÁSADOVÝCH VAJCIACH A JEDNODŇOVEJ HYDINE
 ML (MPRV SR) 6-12  MESAČNÝ VÝKAZ O NÁKUPE MLIEKA A SMOTANY A VÝROBE MLIEČNYCH VÝROBKOV
 OB (MPRV SR) 9-12  MESAČNÝ VÝKAZ O ZDROJOCH, PREDAJI A POUŽITÍ OBILNÍN
 BM (MPRV SR) 1-12  MESAČNÝ VÝKAZ O ZABITÍ JATOČNÝCH ZVIERAT A HODNOTE ICH NÁKUPU PODĽA
 TRIED KVALITY
 RM (MPRV SR) 2-12  MESAČNÝ VÝKAZ O BILANCII MÄSA NA KOSTI A VÝROBKOV Z MÄSA
 VOH (MPRV SR) 7-12  MESAČNÝ VÝKAZ O VÝROBE, ODBYTE A SÚHRNNEJ PONUKE JATOČNEJ HYDINY
 A KONZUMNÝCH VAJEC
 LB (MPRV SR) 1-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O BILANCII SUROVÉHO LIEHU
 LB (MPRV SR) 2-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O BILANCII RAFINOVANÉHO LIEHU
 LB (MPRV SR) 3-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O BILANCII LIEHOVÍN
 LB (MPRV SR) 4-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O BILANCII OVOCNÝCH DESTILÁTOV
 RYBY (MPRV SR) 1-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY
 KRMZ (MPRV SR) 1-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O VÝROBE KOMPLETNÝCH KŔMNYCH ZMESÍ A SPOTREBE
 SUROVÍN PRI ICH VÝROBE
 SKLAD (MPRV SR) 1-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O BILANCII TOVAROV USKLADNENÝCH VO VEREJNOM SKLADE
 ODV (MPRV SR) 1-04  POLROČNÝ VÝKAZ O POHYBE VÝROBKOV
 ML (MPRV SR) 6-01  ROČNÝ VÝKAZ O PRODUKCII A VYUŽITÍ MLIEKA V MLIEKARŇACH

Aplikácia OBCHOD pre obchodné reťazce:

2. OBCHOD (MPRV SR)
2. Typ výkazu: Výkaz zbieraný pomocou aplikácie OBCHOD.
 OBCHOD (MPRV SR) 1-04  ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI MLIEKA, MLIEČNYCH VÝROBKOV, MÄSA,
 HYDINY A VAJEC
Výkaz OBCHOD vypĺňajú subjekty, ktorých obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 000 000 € !!!
Výkazy vo formáte PDF: VÝKAZY RŠ (MPRV SR)