Domov > Publikácie

Publikácie

 1. allVýberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva SR
  Abstrakt : Publikácia uvádza prehľad hlavných výsledkov zisťovania ekonomických, finančných a výrobných ukazovateľov hospodárenia vybraných poľnohospodárskych podnikov. Zisťovanie bolo vykonané podľa jednotnej metodiky stanovenej Európskou komisiou v Nariadení rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete pre zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve a ďalších súvisiach nariadení.
  Viac informácií : Ing. Katarína Gajdošíková Tel.: 00 421 2/58 243 237
 2. allNáklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov  v SR
  Abstrakt : Predkladaná informačná publikácia Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva obsahuje výsledky vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov za rok 2010 v triedení podľa výrobných oblastí.
  V publikácii sú spracované údaje o skutočných nákladoch vybraných rastlinných a živočíšnych výrobkov a ďalšie ekonomické údaje na posúdenie efektívnosti výroby. Táto publikácia je vypracovaná na základe údajov, ktoré nám poskytli respondenti vybraného súboru. Z dôvodu postupného poklesu ich počtu treba považovať tieto údaje za informatívne. Za rok 2010 poskytlo údaje formou jednotného dotazníka 80 podnikateľských subjektov (PD, spol. s r.o., a.s., obch. spol.).
  Výsledné kalkulácie a ďalšie ukazovatele, slúžiace na hodnotenie ekonomiky výroby hlavných poľnohospodárskych výrobkov, sa zostavujú podľa jednotnej Metodiky kalkulácie vlastných nákladov poľnohospodárskych výrobkov (autorka: Ing. A. Cenigová, 2000). Sú spracované podľa výrobných oblastí Slovenska. Metodika je záväzná pre respondentov vybraného súboru a môže slúžiť ako odporúčaný vzor pre zostavovanie výsledných kalkulácií v ostatných poľnohospodárskych podnikateľských subjektoch.
  Sledovanie nákladov jednotlivých výrobkov je metodicky a organizačne náročné, pretože presahuje rámec povinnej účtovnej evidencie.
  Pred spracovaním nákladov sa značná pozornosť venuje kontrolám vecnej správnosti údajov. Po viacnásobnej kontrole údajov a odstránení nezrovnalostí sa vypracovávajú výstupné zostavy. Údaje o nákladoch poľnohospodárskych komodít sú k dispozícií na web stránke ústavu a vo forme tejto brožúry. Získané informácie sú skutočným obrazom nákladovosti poľnohospodárskych výrobkov v diferencovaných podmienkach Slovenska. Ďalšie výstupné zostavy sa vypracovávajú pre výskumné účely v rôznom triedení a nákladovej štruktúre.
  Výsledky uvedené v publikácii sa využívajú najmä na hodnotenie efektívnosti výroby poľnohospodárskych výrobkov v rôznych prírodných podmienkach, pri prognózovaní agrárnej politiky, rôzne analýzy a komparácie nákladovosti a tiež aj pri kvantifikovaní škôd na rastlinných výrobkoch spôsobených suchom alebo záplavami.
  Viac informácií : A. Trubačová  Tel.: 00 421 2/ 58 243 296
 3. all Situačné a výhľadové správy
  Abstrakt : Vypracovávajú sa o vybraných komoditách rastlinnej a živočíšnej výroby v spolupráci s odborom obchodu a propagácie MPRV SR. Obsahujú analýzy vývoja hmotnej bilancie predmetnej komodity za hospodárske a kalendárne roky, krátkodobé výhľady, informácie o regulačnej a podpornej politike trhu na Slovensku a v EÚ, cenové informácie a informácie o komoditných trhoch v EÚ a vo svete.
  Správy vypracováva riešiteľský kolektív oddelenia agrárneho trhu pod vedením Ing. M. Jamborovej. Sú priebežne poskytované členom odborných komisií, orgánom štátnej správy a ich organizačným zložkám, príslušným stavovským organizáciám, rezortnej VVZ.
  Správy sú východiskovým zdrojom informácií pri spracovaní koncepčných materiálov, analýz, porovnávacích štúdií, diplomových a dizertačných prác a trhových informácií pre širšiu odbornú verejnosť.

  Viac informácií : Ing. M. Jamborová Tel.: 00 421 2/ 58 243 233
 4. all Zelené správy SR
  Abstrakt : Výročná správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva každoročne informuje vládu, parlament a širokú odbornú i laickú verejnosť o vývoji agropotravinárskeho sektora, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle SR, o realizácii cieľov a zámerov Programu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva, Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR, Programového vyhlásenia vlády a hodnotí plnenie zámerov prijatých v predchádzajúcich zelených správach.

  Viac informácií : RNDr. S. Krížová Tel.: 00 421 2/ 58 243 368
 5. all Záverečné a hodnotiace správy k úlohe technickej pomoci: Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
  Abstrakt : Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2007 - 2013 vykonávajú hodnotitelia VÚEPP v zmysle súvisiacich platných nariadení a aktuálnych usmernení Európskej Komisie v spolupráci s externými hodnotiteľmi EuroConsulting s.r.o. Zahŕňa všetky hodnotiace činnosti vykonávané na úrovni členských štátov počas programového obdobia 2007 - 2013. Bol vytvorený systém na zabezpečovanie priebežného hodnotenia, ktorý je využívaný v priebehu celého programového obdobia a je neustále zdokonaľovaný. Evaluačné aktivity prebiehajú kontinuálne, t.j. pravidelným hodnotením pokroku, budovaním kapacít, lepším prepojením monitorovania s hodnotením z hľadiska zberu dát a analýz primárnych a sekundárnych údajov o PRV SR 2007 - 2013. Pravidelné hodnotiace analýzy uskutočňované v rámci hodnotenia sú potrebné, pretože slúžia najmä pre lepšiu implementáciu PRV SR 2007 - 2013.

  Užívateľ výsledkov riešenia:MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Sekcia rozvoja vidieka
 6. all Zoznamy publikácií NPPC - VÚEPP
  Zoznamy publikácií vydaných pracoviskom NPPC - VÚEPP