Domov > Knižnica

Knižnica VÚEPP

  • Referát VTEI plní funkciu informačného strediska s tematickým zameraním na ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva (poľnohospodárstvo, agrárna politika, integrácia, rozvoj vidieka, výskum agrárneho trhu, sociológia vidieka, podnikové a trhové hospodárstvo, ekológia). Zabezpečuje a sprístupňuje relevantné informácie pre pracovníkov ústavu príp. rezortu.

  • Toto poslanie realizuje knižnično - informačnými službami a predovšetkým budovaním knižničného fondu. Súčasný stav fondu činí cca 19 300 kníh a 6 800 iných informačných prameňov, ako sú štatistické publikácie, výskumné správy, cestovné správy, CD ROM atď. K dispozícii je celkove 28 titulov periodík, z toho 7 zahraničných a 3 tituly dennej tlače. Excerpovaná je dostupná časopisecká, knižná a iná literatúra.

  •  

  • Bibliografické záznamy tvoria súčasť centrálnej databázy AGROKATALÓG v rámci Integrovaného informačného systému (IIS) VTEI v rezorte pôdohospodárstva, do ktorej prispievajú pracoviská VVZ rezortu. Vlastná knižničná databáza, spracovávaná elektronicky od r. 1994 v sytéme micro CDS/ISIS pod operačným systémom MS DOS, obsahuje t.č. celkove 12 300 záznamov. Aktuálne záznamy sú vydávané ako Signálne informácie (články z časopisov) a Prírastky knižnice (knihy a i.). Predchádzajúci lístkový katalóg sa ďalej nebuduje, je ale k dispozícii na rešeršovanie. Pre pracovníkov ústavu sa pripravuje denný monitoring z tlače. Každoročne sa spracováva bibliografia publikačnej činnosti pracovníkov ústavu. V spolupráci s domácimi i zahraničnými inštitúciami podobného zamerania sa realizuje výmena publikácií.

  •