Domov > ISPÚ > FADN SR 2013

Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN

Nová publikácia - Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN za rok 2015:

Organizačné zabezpečenie zberu dát FADN vyplýva z nariadenia Komisie, podľa ktorého najvyšším orgánom je Výbor Komisie FADN. Každý členský štát má vymenovanú Národnú komisiu, ktorej povinnosťou je schvaľovať vypracovaný Plán výberu podnikov do výberového súboru a dohliadať na splnenie povinnosti odoslať údaje do databázy FADN, a Styčnú agentúru, ktorá vykonáva všetky činnosti, spojené s touto úlohou. Na Slovensku je správcom Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ) SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré úlohou Styčnej agentúry poverilo Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) v Bratislave (zákon NR SR č.543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení neskorších predpisov). Od roku 2014 je VÚEPP súčasťou novovytvoreného Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
Databáza FADN EÚ za účtovný rok 2012 obsahuje údaje od približne 80 000 poľnohospodárskych podnikov zo všetkých členských štátov. Slovenská republika mala povinnosť prispieť do databázy za účtovný rok 2015 údajmi od 563 podnikov.
V textovej časti predkladanej publikácie poskytujeme informácie o hodnotení výkonnosti poľnohospodárskych podnikov, prehľad o tvorbe výberového súboru a obsah zisťovania, stručnú charakteristiku a súhrnné výsledky základných ukazovateľov, ktoré dosiahli podniky patriace do výberového súboru.
Tabuľková príloha uvádza výsledky za podniky výberového súboru SR za účtovný rok 2015: produkcia, realizačná cena a vnútropodniková cena rastlinnej a živočíšnej výroby, prehľad vybraných nákladov, tržieb a dotácií, v členení podľa právnej formy, územného členenia, výrobných a znevýhodnených oblastí.
V čase vydania tejto publikácie sú za členské štáty EÚ dostupné štandardné výsledky hospodárenia za účtovný rok 2014, nakoľko ich overovanie, podrobné kontroly, ako aj spracovanie si vyžadujú dlhší čas. Uvedené výsledky umožňujú porovnanie hodnôt vybraných ukazovateľov medzi jednotlivými štátmi.
Ubezpečujeme respondentov, že údaje z ich účtovníctva, ani žiadne ostatné osobné údaje získané pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva, nebudú použité na iné účely než sú ustanovené v nariadení, ani nebudú prezradené osobami, ktoré sa podieľajú alebo ktoré sa podieľali na ich zbere a spracovaní.

 

Forma uplatnenia: Ako pomôcka pri spracovaní analýz, porovnávacích štúdií a pod. a ako podporná učebná pomôcka.
Všeobecné informácie: Realizačný výstup je každoročne vydávaný ako publikácia NPPC-VÚEPP s nákladom 700-ks s prevahou tabuľkovej časti.
Bližšie informácie: Ing. Katarína Gajdošíková, e-mail

tel.: 02/58243237

 

Sample survey of economic results in Farm Accountancy Data Network (FADN) for 2015 in Slovakia

 

The report presents an overview of the main results of economic, financial and manufacturing indicators in selected farms for accountancy year 2015 in Slovakia. The survey was based on unified methodology established by Council Regulation (EC) No 1217/2009 of 30 November 2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community and related additional rules. Farms providing data were selected for the sample following a specific classification system to ensure the representativeness of the sample by economic farm size and type of farming. Slovak database for the accounting year 2015 was made up of data from 563 farms.
The text section of the publication provides a review of the results of farms, an overview of the sample creation and content of the data survey, as well as a brief description of the sample and summary results of basic indicators.
The table section presents the results of the survey in 2015: output, exercise price and transfer price of crop and livestock production, an overview of selected costs, revenues and subsidies, structured by legal status, territorial division, manufacturing and less favoured areas.

More information available: Ing. Katarína Gajdošíková

Tel.: +421 2/58 243 237