Domov > ISPÚ

Charakteristika Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva
(ISPÚ SR)

Vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ vyžaduje pre svoju tvorbu, usmerňovanie
a hodnotenie k dispozícii objektívne údaje o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov. Pre tento účel Európska komisia zaviedla dátovú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva Farm Accountancy Data Network (FADN) už v roku 1965. Vytvorila tým nástroj pre hodnotenie ekonomickej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov podľa jednotnej metodiky EÚ. Tieto údaje slúžia Únii ako aj všetkým členským štátom.

 

Na základe Nariadenia rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete pre zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov
v Európskom spoločenstve
(ďalej „nariadenie“) je povinnosťou každej členskej krajiny EÚ zisťovať predpísané ukazovatele podnikového hospodárenia. Účtovníctvo poľnohospodárskych podnikov predstavuje základný zdroj údajov potrebných pre hodnotenie príjmov poľnohospodárskych podnikov. Zhromaždené údaje vypovedajú o výrobných, technických, ekonomických a sociálnych podmienkach podnikov. Sú založené na jednotných definíciách a sú predkladané v jednotnej forme do databázy Generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG-AGRI). Údaje poskytujú celkový obraz o vybraných podnikoch a tvoria komplexné podklady pre vykonanie ekonomických analýz a komparácií.

 

Organizačné zabezpečenie zberu dát ISPÚ vyplýva z nariadenia, podľa ktorého najvyšším orgánom je Výbor Komisie FADN. Každý členský štát má zriadenú Národnú komisiu, ktorej povinnosťou je schvaľovať vypracovaný Plán výberu podnikov do výberového súboru a dohliadať na splnenie povinnosti odoslať dáta do databázy FADN. Styčná agentúra je vykonávateľom všetkých činností
s týmto spojeným a zodpovedá za kontrolu, spracovanie, odovzdanie a archiváciu dát. V zmysle zákona NR SR č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, správcom ISPÚ SR je Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Ministerstvo poverilo úlohou Styčnej agentúry Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva (NPPC-VÚEPP).

 

Európska komisia určila pravidlá typológie, podľa ktorých sú podniky zaradené do výberového súboru. Typológia podnikov vychádza z pravidelných štrukturálnych zisťovaní fariem (FSS). Vykonáva ich ŠÚ SR a v pravidelných 3-ročných intervaloch ich aktualizuje.

 

Uplatňovaním Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1291/2009, ktoré sa týka výberu vykazujúcich podnikov na účely určenia príjmov poľnohospodárskych podnikov je zabezpečovaná reprezentatívnosť výberového súboru podľa typologizačných kritérií (región, výrobné zamerania
a ekonomická veľkosť). Rozhodnutia, týkajúce sa výberu podnikov poskytujúcich údaje, Európska komisia ponecháva členským štátom a národným komisiám.

 

Plán výberu podnikov schvaľuje Národná komisia ISPÚ SR a Výbor FADN a po jeho odsúhlasení je pre členský štát záväzný. Každý podnik výberového súboru zastupuje určitý počet podnikov
z oblasti prieskumu, tzn. súboru podnikov, v ktorom je zastúpených minimálne 90 % z celkovej štandardnej produkcie (vyjadrenej v Eurách), ako aj minimálne 90 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy všetkých podnikov, ktoré sú obsiahnuté v štatistickom zisťovaní.

 

Zber podnikových údajov za príslušný účtovný rok je vykonávaný v termíne od mája do augusta nasledujúceho roka. Výkaz pre zber dát je zostavený podľa požiadaviek EK. Obsahom zisťovania ISPÚ je súvaha a výkaz ziskov a strát za právnické osoby, výkaz o príjmoch
a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch za fyzické osoby, štruktúra pôdneho fondu, pracovné sily, živočíšna výroba, výrobky živočíšnej výroby, náklady, pozemky, stavby a ostatný dlhodobý majetok, úvery a pôžičky, dotácie, rastlinná výroba, ostatné príjmy a kvóty.

 

Údaje sa do formulárov editujú elektronicky a sú podrobené kontrolným testom zabudovanými
v programe, ako aj testami definovaným EK (systém kontrol RICA-1). Po následnom vykonaní opráv a vysvetlení nejasností sú definitívne údaje k dispozícii v decembri. Údaje spracované do prehľadov sú zverejnené v publikácii „Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia
v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva SR“ v apríli nasledujúceho roka.

 

Na základe nariadenia poskytnuté údaje, ani žiadne ostatné osobné údaje získané pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva, nie sú využívané na iné než vyššie uvedené účely.