Domov > Časopis EP

Redakčná rada, tiráž

Predseda redakčnej rady
Chairman of Editorial Board
  Ing. Štefan Adam
NPPC, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
 
     
Redakčná rada
Editorial Board
  doc. Ing. Štefan BUDAY, PhD.
NPPC, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva potravinárstva, Bratislava
    Ing. Zuzana CHRASTINOVÁ
NPPC, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
    Dr.h.c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
    prof. Ing. Ľuboslav SZABO, CSc.
Ekonomická univerzita, Bratislava
    Dr.h.c.prof. mpx.h.c.prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava
    doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
    Ing. Štěpán Kala, MBA, PhD.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha
    prof. Ing. František KUZMA, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
    prof. JUDr. Eleonóra MARIŠOVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
    prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
    doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
expert na agrárnu ekonomiku
    doc. Ing. Marian BOŽÍK, PhD.
expert na agrárnu ekonomiku
    PhDr. Stanislav BUCHTA, PhD.
expert na agrárnu ekonomiku
     
Výkonní redaktori
Editor´s
  Ing. Dagmar MATOŠKOVÁ, PhD.,
Ing. Ivan MASÁR,
NPPC, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
     
Adresa redakcie
Editorial Office
  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava, Slovakia
tel 02/58243 234
     
Ó NPPC, VÚEPP Bratislava    
     
  • • Ekonomika poľnohospodárstva vychádza štyrikrát ročne
  • • príspevky nájdete na internetovej stránke www.vuepp.sk
  • • časopis je excerpovaný do medzinárodného informačného systému AGRIS/FAO a CAB ABSTRACTS
ISSN 1338-6336 (online) ISSN 1335-6186 (tlačené vydanie)
EAN 977133618000 01