Domov > Časopis EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva

  VEDECKÉ PERIODIKUM K OTÁZKAM
AGRÁRNEJ EKONOMIKY A POLITIKY:
V roku 2001 začal ústav vydávať nový vedecký časopis "Ekonomika poľnohospodárstva". Tento časopis by mal založiť tradíciu tlačového fóra vedeckej komunikácie agrárnych ekonómov a ďalších vedcov a výskumníkov pracujúcich v príbuzných spoločenských vedách, objektom záujmu ktorých je poľnohospodárstvo, vidiek a celá vertikála výroby potravín. Dúfame, že čitateľov nájde aj medzi odborníkmi z podnikateľskej praxe, štátnej správy a vzdelávacích inštitúcií, ako aj medzi študentmi.

Chceme vytvoriť národný vedecký časopis ako inštitúciu, ktorá by sa pokladala za atribút existencie vedeného odboru v národnej komunite. Máme ambíciu publikovať vedecké práce, z odboru agrárnej ekonomiky a príbuzných disciplín, vytvorené na pracoviskách SAV, univerzitných pracoviskách a odvetvových vedecko-výskumných ústavoch. Prioritne budeme publikovať práce empirického charakteru, analýzy a projekcie ekonomického vývoja na sektorovej i podnikovej úrovni, avšak privítame aj teoretické a metodologické príspevky, ktoré budú znamenať prínos pre pozdvihnutie vedeckej metodológie v odbore. Ďalej chceme publikovať práce, zaoberajúce sa štrukturálnymi zmenami v odvetví a sociálno-ekonomickými súvislosťami transformácie agropotravinárskeho sektoru a práce zaoberajúce sa fungovaním inštitúcií, a to najmä regulačných a intervenčných, ktoré ovplyvňujú postavenie aktérov trhu a pôsobenie jeho samotného. Profil časopisu bude dotvárať hodnotenie pôsobenia agrárnych politík, najmä v kontexte integračných a globalizačných tendencií.

Pozornosť budeme venovať aj informáciám z vedeckého života, novým publikáciám doma a v zahraničí ako aj štatistickej prílohe, kde by sme chceli publikovať údaje, ktoré môžu byť užitočné pri vytváraní osobných databáz našich čitateľov.

arr ekonomika odvetvia

arr ekonomika výrobkových odvetví

arr podnikové riadenie

arr domáci a medzinárodný trh

arr medzinárodná ekonomická integrácia

arr sociálno-ekonomické problémy
      poľnohospodárstva a rozvoj vidieka

arr informačné technológie

 

Predseda redakčnej rady:
Ing. Štefan Adam

Výkonní redaktori: Ing. Dagmar MATOŠKOVÁ, PhD., Ing. Ivan Masár


Adresa redakcie:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva

Trenčianska 55
824 80 Bratislava
Slovakia


tel:
 +421 258 243 317
 +421 258 243 251


Časopis vychádza : 1x ročne

Časopis je excerpovaný do medzinárodného
informačného systému AGRIS/FAO a CAB ABSTRACTS


ISSN 1338 - 6336 - online verzia