Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2015

Obsah čísla 3/2015

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Ľuboslav Szabo - Miroslav Grznár
Pracovné sily a výkonnosť poľnohospodárstva v SR
Labour and performance of agriculture in the Slovak Republic

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 899
Zuzana Chrastinová – Svetlana Belešová
Ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva a potravinárstva SR v roku 2014
Economic performance of agriculture and food industry of the Slovak Republic in the year 2014

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 913
Eleonóra Marišová – Jelena Milovanović – Zuzana Ilková – Martin Mariš – Lucia Palšová – Kristína Mandalová
Legislation, support and development of renewable energy resources and business
Legislatíva, podpora a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a podnikania

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 463
Milan Fiľa–Veronika Tóthová
Ekonomicko-manažérske rozhodovanie v podniku v oblasti diverzifikácie
Economic and Managerial Decision Making in Enterprise in the Field of Diversification

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 564
Lucia Palkechová - Jana Kozáková
Ekonomika agroturistických prevádzok vo vybraných agrosubjektoch SR
The Economy of Agritourism Establishments in Selected Agricultural Entities in the Slovak Republic

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 393
Iveta Košovská
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ako súčasť dlhodobého hmotného majetku a ich účtovné zobrazenie v poľnohospodárskej účtovnej jednotke
Individual movable assets and sets of movable assets as part of long-term tangible assets and their accounting representation in agricultural accounting entity

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1694

Štatistické prehľady (Statistical Reviews)

Mária Jamborová – Eva Meravá
Komoditné situačné a výhľadové správy na Slovensku po dvadsiatich rokoch
Commodity Situation and Outlook Reports in Slovakia after Twenty Years

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 423

Informácie zo sveta (Information from abroad)

Ivan Masár
Konkurenčné prostredie v potravinárskom priemysle
Steve McCorriston: Competition in the Food Chain

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 497