Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2014

Obsah čísla 1/2014

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Ružena Vajcíková – Vladimír Rybár – Michal Buday
Zhodnotenie implementácie významných projektových opatrení osi 1 Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013 na území Slovenskej republiky
Evaluation of the Important Investment Measures Implementation under Axis 1 of the Rural Development Programme of the SR 2007–2013 in the Slovak Republic 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Lucia Weisová
Porovnanie čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013 v rámci vybraných opatrení v jednotlivých krajoch SR
Comparison of drawing funds from the Rural Development Programme 2007–2013 of the Slovak Republic within the selected measures in individual regions of Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Eva Uhrinčaťová
Multiplikačné efekty generované na základe input-output medziodvetvových vzťahov s dôrazom na poľnohospodárstvo a komodity rastlinnej a živočíšnej výroby
Multiplier effects generated pursuant to input-output cross-sectoral relations with emphasis on agriculture and plant and animal commodities 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Štefan Buday - Gabriela Grausová - Tatiana Čičová
Hodnotenie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou v dvanástich okresoch Slovenska v období rokov 2007-2012
Evaluation of the Agricultural Land Market Development in Twelve Districts of Slovakia in the period 2007-2012 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Kapsdorferová – Mária Kadlečíková
Uplatňovanie systémov riadenia kvality v slovenských subjektoch a ich dopad na potravinovú bezpečnosť
Implementation of Quality Managerial Systems in Slovak Enterprises and its Influence of Food Safety 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Tatiana Hlušková – Mária Šášiková
Úloha marketingových aliancií a klastrov pri uľahčovaní expanzie na zahraničné trhy (na príklade slovenských vinárskych firiem)
Marketing alliances, clusters and their role in facilitation of the foreign market entry (the example of Slovak wineries) 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Zuzana Chrastinová
Za doc. Ing. Vierou Ižákovou, PhD.
 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Informácie zo sveta (Information from abroad)

Ivan Masár
Predvídanie: Budúcnosť poľnohospodárstva a potravín (2011)
Foresight. The Future of Food and Farming

voľne spracované zo záverečnej správy projektu: Foresight. The Future of Food and Farming (2011) Final Project Report. The Government Office for Science, London 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Jaroslava Šubínová
Anotácie výskumných prác
  stiahni článok vo formáte pdf                                                   počet stiahnutí 

Register (Index)

Register, Ekonomika poľnohospodárstva, ročník XIII., 2013
Index, Economics of Agriculture of volume XIII., 2013

  stiahni článok vo formáte pdf                                               počet stiahnutí 

 

ČÍTAJTE EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 1/2014