Domov > Časopis EP > Archív EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2013

Obsah čísla 3/2013

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Štefan Buday – Zuzana Chrastinová - Gabriela Grausová
Predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom na Slovensku a v krajinách EÚ
Sale of agricultural land to foreigners in Slovakia and in the EU
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1128
Martina Brodová
Cenový vývoj vo vertikále výroby a spotreby živočíšnych komodít v rokoch 2008-2012
Price development in the animal commodities production and consumption vertical in 2008-2012
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 959
Marián Tóth - Jozef Bojňanský - Tomáš Klieštik
Finančný benchmarking a účtovné aspekty ukazovateľov likvidity v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku
Financial benchmarking and accounting aspects of liquidity ratios in Slovak agricultural primary production
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1023
Zuzana Chrastinová - Svetlana Belešová
Ekonomická situácia v poľnohospodárstve a v potravinárstve v roku 2012
The economic situation in agriculture and food industry in 2012
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 680
Daniela Marcinčáková
Kvantifikácia regionálnej diferenciácie výkonnosti agrárneho sektora
The quantification of the regional differentiation performance of the agricultural sector
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 742
Ivan Masár
Príčiny poklesu produkcie ovocia na Slovensku
Reasons of fruit production decline in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 929

Recenzie (Reviews)

Martina Brodová
Zuzana Chrastinová a kol.: Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky
Zuzana Chrastinová et all.: Impact assessment of economic parameters on the efficiency of agricultural production and its main commodities in terms of supporting policies
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 616

štatistické prehľady (Statistical Reviews)

Viera Šajbidorová
Vývoj situácie v mliečnom sektore v rokoch 2004-2012 na Slovensku
Situation development in milk sector in the years 2004-2012 in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 525

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 3/2013