Domov > Časopis EP > Archív EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2013

Obsah čísla 3/2013

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Štefan Buday – Zuzana Chrastinová - Gabriela Grausová
Predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom na Slovensku a v krajinách EÚ
Sale of agricultural land to foreigners in Slovakia and in the EU

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Martina Brodová
Cenový vývoj vo vertikále výroby a spotreby živočíšnych komodít v rokoch 2008-2012
Price development in the animal commodities production and consumption vertical in 2008-2012 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Marián Tóth - Jozef Bojňanský - Tomáš Klieštik
Finančný benchmarking a účtovné aspekty ukazovateľov likvidity v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku
Financial benchmarking and accounting aspects of liquidity ratios in Slovak agricultural primary production 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Chrastinová - Svetlana Belešová
Ekonomická situácia v poľnohospodárstve a v potravinárstve v roku 2012
The economic situation in agriculture and food industry in 2012 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Daniela Marcinčáková
Kvantifikácia regionálnej diferenciácie výkonnosti agrárneho sektora
The quantification of the regional differentiation performance of the agricultural sector 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Ivan Masár
Príčiny poklesu produkcie ovocia na Slovensku
Reasons of fruit production decline in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Recenzie (Reviews)

Martina Brodová
Zuzana Chrastinová a kol.: Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky
Zuzana Chrastinová et all.: Impact assessment of economic parameters on the efficiency of agricultural production and its main commodities in terms of supporting policies 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

štatistické prehľady (Statistical Reviews)

Viera Šajbidorová
Vývoj situácie v mliečnom sektore v rokoch 2004-2012 na Slovensku
Situation development in milk sector in the years 2004-2012 in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 3/2013