Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2013

Obsah čísla 1/2013


Vedecké práce (Scientific Papers)

Štefan Buday - Gabriela Grausová - Vladimír Rybár
Vývojové tendencie rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu na Slovensku
Development trends of agricultural land market and rental market in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1082
Miroslav Grznár
Investičné procesy a konkurenčná schopnosť poľnohospodárskych podnikov
Investment processes and competitiveness of farms
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 644
Zuzana Chrastinová - Eva Uhrinčaťová - Anna Trubačová
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby z pohľadu podpornej politiky
Economic efficiency of agricultural production from support policy point of view
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 760
Eva Uhrinčaťová
Odhad efektov agrárnych podpôr na zamestnanosť a kapitál
Estimation of effects of agrarian subsidies on employment and capital
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 844
Martina Brodová
Hodnotenie multifunkčnosti fariem v rokoch 2006-2011 vo vzťahu k hlavným cieľom SPP
Evaluation of multifunctionality of farms in the period 2006-2011 in relation to the main CAP objectives
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 665
Dagmar Matošková - Jozef Gálik
Vybrané aspekty konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a jeho produktov v maloobchodnej sieti
Selected aspects of competitiveness of food industry and its products in retail chains
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 621

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Ivan Masár
Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomické, sociálne a inštitucionálne faktory v raste poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia v Európe“
International scientific conference „Economic, social and institutional factors in the growth of agriculture and food sector in Europe“
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 450

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 1/2013