Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2013

Obsah čísla 1/2013

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Štefan Buday - Gabriela Grausová - Vladimír Rybár
Vývojové tendencie rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu na Slovensku
Development trends of agricultural land market and rental market in Slovakia

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Miroslav Grznár
Investičné procesy a konkurenčná schopnosť poľnohospodárskych podnikov
Investment processes and competitiveness of farms 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Chrastinová - Eva Uhrinčaťová - Anna Trubačová
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby z pohľadu podpornej politiky
Economic efficiency of agricultural production from support policy point of view 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Eva Uhrinčaťová
Odhad efektov agrárnych podpôr na zamestnanosť a kapitál
Estimation of effects of agrarian subsidies on employment and capital 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Martina Brodová
Hodnotenie multifunkčnosti fariem v rokoch 2006-2011 vo vzťahu k hlavným cieľom SPP
Evaluation of multifunctionality of farms in the period 2006-2011 in relation to the main CAP objectives 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Dagmar Matošková - Jozef Gálik
Vybrané aspekty konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a jeho produktov v maloobchodnej sieti
Selected aspects of competitiveness of food industry and its products in retail chains 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Ivan Masár
Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomické, sociálne a inštitucionálne faktory v raste poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia v Európe“
International scientific conference „Economic, social and institutional factors in the growth of agriculture and food sector in Europe“ 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Register (Index)

REGISTER (INDEX)
Register, Ekonomika poľnohospodárstva, ročník XII., 2012
Index, Economics of Agriculture of volume XII., 2012 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 1/2013