Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2012

Obsah čísla 4/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Zuzana Chrastinová
Ekonomická diferenciácia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v rokoch 2004-2011
Economic differentiation of agricultural enterprises in Slovakia in 2004-2011
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 608
Štefan Buday - Gabriela Grausová
Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných okresoch Slovenska v roku 2011
Analysis of the agricultural land market in the selected districts of Slovakia in 2011
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1029
Katarína Škriniarová - Anna Bandlerová - Zuzana Ilková
Nezrovnalosti v počtoch poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
Discrepancies in the number of agricultural cooperatives in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1512
Stanislav Buchta
Vývojové trendy vidieckych a mestských oblastí Slovenska
Development trends in rural and urban areas in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1522
Norbert Bozsik
Postavenie maďarských potravín na trhu Európskej únie
The position of Hungarian foods on the market of European Union
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 705
Zdeno Štulrajter
Porovnanie výkonnosti odvetvia poľnohospodárstva SR v rokoch 2010-2011
Comparison of the performance of the Slovak agriculture sector in years 2010 and 2011 based on the results of the Economic accounts for agriculture
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 847
Ľubica Zaušková - Rudolf Midriak – Vladimír Krajčovič
Dopady transformačného obdobia a obdobia po vstupe Slovenska do EÚ na zmeny využívania poľnohospodárskej krajiny
Impacts of transition period and period after the accession of Slovakia to the EU on agricultural land use changes
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1079

Recenzie (Reviews)

Ivan Masár
Kvalita vody a poľnohospodárstvo. Riešenie strategickej výzvy
Water Quality and Agriculture. Meeting the Policy Challenge
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 470

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 4/2012