Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2012

Obsah čísla 4/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Zuzana Chrastinová
Ekonomická diferenciácia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v rokoch 2004-2011
Economic differentiation of agricultural enterprises in Slovakia in 2004-2011

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 
Štefan Buday - Gabriela Grausová
Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných okresoch Slovenska v roku 2011
Analysis of the agricultural land market in the selected districts of Slovakia in 2011 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Katarína Škriniarová - Anna Bandlerová - Zuzana Ilková
Nezrovnalosti v počtoch poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
Discrepancies in the number of agricultural cooperatives in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Stanislav Buchta
Vývojové trendy vidieckych a mestských oblastí Slovenska
Development trends in rural and urban areas in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Norbert Bozsik
Postavenie maďarských potravín na trhu Európskej únie
The position of Hungarian foods on the market of European Union 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zdeno Štulrajter
Porovnanie výkonnosti odvetvia poľnohospodárstva SR v rokoch 2010-2011
Comparison of the performance of the Slovak agriculture sector in years 2010 and 2011 based on the results of the Economic accounts for agriculture 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Ľubica Zaušková - Rudolf Midriak – Vladimír Krajčovič
Dopady transformačného obdobia a obdobia po vstupe Slovenska do EÚ na zmeny využívania poľnohospodárskej krajiny
Impacts of transition period and period after the accession of Slovakia to the EU on agricultural land use changes 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Recenzie (Reviews)

Ivan Masár
Kvalita vody a poľnohospodárstvo. Riešenie strategickej výzvy
Water Quality and Agriculture. Meeting the Policy Challenge 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 4/2012