Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2012

Obsah čísla 2/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Ivona Ďuričová
Podporná politika poľnohospodárstva SR v rokoch 2007–2010 a medzinárodné porovnania v krajinách OECD
Agricultural support policies in the SR and international comparisons of OECD countries in 2007-2010
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 735
Pavol Schwarcz - Anna Bandlerová - Loreta Schwarczová - Eleonóra Marišová
Reforma SPP v kontexte smerovania priamych platieb
The reform of the CAP in the framework of the system of direct payment
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 645
Zuzana Čierna – Tomáš Rábek
Možnosti zvyšovania rentability vlastného kapitálu pôsobením finančnej páky v poľnohospodárskych podnikoch
Increasing the return on equity by financial leverage in agricultural enterprises
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 836
Mária Kadlečíková – Zuzana Kapsdorferová – Michal Filo – Alexandra Malejčíková
Trendy vo vývoji cien, v produkcii a v spotrebe potravín vo vybraných krajinách a v SR
Trends in food prices, food production and consumption in selected countries and in the Slovak republic
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1022
Lenka Mejstříková - Josef Mezera - Martin Plášil
Vývoj potravinářského průmyslu ČR v období 2007-2009 z hlediska finanančně-ekonomického s využitím spider analýzy
Development of the Czech Food Industry in the Period 2007-2009 from the Point of Financial-economic View with Using of Spider Analysis
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 540
Dagmar Matošková - Slávka Krížová
Dodávateľsko-odberateľský reťazec vo vertikále obilnín a olejnín
Supply and costumer chain in grains and oilseeds vertical
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 526
Zuzana Lušňáková – Katarína Kleinová – Mária Šajbidorová - Viera Šajbidorová
Implementácia konceptu spoločenskej zodpovednosti v podnikoch mliekarenského priemyslu SR
Implementation of the CSR concept in the enterprises of Slovak dairy industry
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1070

Štatistické prehľady (Statistical Rewiews)

Elena Šípová – Lenka Valachovičová
Štandardné výsledky ISPÚ 2009 vo vybraných členských krajinách EÚ–23 (údaje sú prepočítané v Euro na priemerný podnik, resp. hektár, kus)
Standard results of FADN 2009 in selected EU-23 Member States (data are calculated in Euro per average farm, alternatively per hectare or unit)
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 610

Recenzie (Reviews)

Stanislav Buchta
Ľubomír Falťan a kol.: Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia

Ľubomír Falťan et all.: Small rural sites in Slovakia at the beginning of 21st century

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 647