Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2012

Obsah čísla 2/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Ivona Ďuričová
Podporná politika poľnohospodárstva  SR v rokoch 2007–2010 a medzinárodné porovnania v krajinách OECD
Agricultural support policies in the SR and international comparisons of OECD countries in 2007-2010

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Pavol Schwarcz - Anna Bandlerová - Loreta Schwarczová - Eleonóra Marišová
Reforma SPP v kontexte smerovania priamych platieb
The reform of the CAP in the framework of the system of direct payment 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Čierna – Tomáš Rábek
Možnosti zvyšovania rentability vlastného kapitálu pôsobením finančnej páky v poľnohospodárskych podnikoch
Increasing the return on equity by financial leverage in agricultural enterprises 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Mária Kadlečíková – Zuzana Kapsdorferová – Michal Filo – Alexandra Malejčíková
Trendy vo vývoji cien, v produkcii a v spotrebe potravín vo vybraných krajinách a v SR
Trends in food prices, food production and consumption in selected countries and in the Slovak republic 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Lenka Mejstříková - Josef Mezera - Martin Plášil
Vývoj potravinářského průmyslu ČR v období 2007-2009 z hlediska finanančně-ekonomického s využitím spider analýzy
Development of the Czech Food Industry in the Period 2007-2009 from the Point of Financial-economic View with Using of Spider Analysis 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Dagmar Matošková - Slávka Krížová
Dodávateľsko-odberateľský reťazec vo vertikále obilnín a olejnín
Supply and costumer chain in grains and oilseeds vertical 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Lušňáková – Katarína Kleinová – Mária Šajbidorová - Viera Šajbidorová
Implementácia konceptu spoločenskej zodpovednosti v podnikoch mliekarenského priemyslu SR
Implementation of the CSR concept in the enterprises of Slovak dairy industry 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Štatistické prehľady (Statistical Rewiews)

Elena Šípová – Lenka Valachovičová
Štandardné výsledky ISPÚ 2009 vo vybraných členských krajinách EÚ–23 (údaje sú prepočítané v Euro na priemerný podnik, resp. hektár, kus)
Standard results of FADN 2009 in selected EU-23 Member States (data are calculated in Euro per average farm, alternatively per hectare or unit) 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Recenzie (Reviews)

Stanislav Buchta
Ľubomír Falťan a kol.: Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia

Ľubomír Falťan et all.: Small rural sites in Slovakia at the beginning of 21st century 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí