Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2012

Obsah čísla 1/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Štefan Buday –Gabriela Grausová - Vladimír Rybár
Regionálna a produkčná charakteristika rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku v roku 2010
Regional and production characteristic of agricultural land market development in Slovakia in 2010

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Chrastinová
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby v rozdielnych prírodných podmienkach Slovenska
Economic effectiveness of agricultural production in different natural conditions of Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Marian Božik
Hodnotenie efektov podpory agro environmentálnych opatrení Programu rozvoja vidieka 2007-2013 na úrovni fariem
Impacts assessment of the agroenvironmental support in the Rural Development Programme 2007-2013 at the farm level 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Dagmar Matošková
Situácia na svetovom trhu s agropotravinárskymi komoditami a jej predikcia do roku 2020
The situation at market with agri-food commodities and its prediction to 2020 with emphasis on the international development 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Jozef Gálik
Príčiny zvyšujúcej sa hodnoty dovozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov do Slovenskej republiky
The reasons of increasing value of imports of agricultural and food products in the Slovak Republic 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Ivan Masár
Situácia s odpadmi v poľnohospodárstve a potravinárstve v EÚ 27
Waste situation in agriculture and food industry of the EU-27 countries 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Karol Kalúz – Jozefína Pokrývková
Zníženie úrod vybraných plodín vplyvom imisií
Decrement of selected crops caused by immissions 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Pál Fekete
Očakávateľné podmienky v poľnohospodárstve nových členských krajín po roku 2013
Expectable Conditions of Farming in New Member States after 2013 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Ladislav Mura - Ján Buleca
Vedenie ľudí v medzinárodne podnikajúcich agropotravinárskych podnikoch Slovenska
Leadership in internationaly operating Slovak agri-food enterprises 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Prehľady a konzultácie (Review and Consultation)

Buchta Stanislav
Čo ukázal cenzus fariem v oblasti podnikateľskej štruktúry a pracovných síl
The Farm Census 2010 finding in the area of business structure and work force 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Štatistické prehľady (Statistical Rewiews)

Eva Meravá
Vývoj situácie v sektore cukru v rokoch 2004 až 2010
Situation development in sugar sector in the years 2004 to 2010 in Slovakia, in the EU and in the world 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Recenzie (Reviews)

Štefan Buday
Lazíková, J. – Bandlerová, A. a kolektív. Agrárne právo. Agrarian Law. Vydavateľ Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, 2011. 222 s. ISBN 978-80-552-0538-0 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Z vedeckého života (From the Sphere of Science)

Odišla významná osobnosť: Doc. Ing. Karol Kalúz, CSc. 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí