Domov > Publikácie

Zelená správa

Výročná správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva každoročne informuje vládu, parlament a širokú odbornú i laickú verejnosť o vývoji agropotravinárskeho sektora, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle SR, o realizácii cieľov a zámerov Programu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva, Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR, Programového vyhlásenia vlády a hodnotí plnenie zámerov prijatých v predchádzajúcich zelených správach.

 

Viac informácií : RNDr. S. Krížová   Tel.: +421 258 243 368