Domov > Publikácie

Záverečné a hodnotiace správy k úlohe technickej pomoci: Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2007 - 2013 vykonávajú hodnotitelia VÚEPP v zmysle súvisiacich platných nariadení a aktuálnych usmernení Európskej Komisie v spolupráci s externými hodnotiteľmi EuroConsulting s.r.o. Zahŕňa všetky hodnotiace činnosti vykonávané na úrovni členských štátov počas programového obdobia 2007 - 2013. Bol vytvorený systém na zabezpečovanie priebežného hodnotenia, ktorý je využívaný v priebehu celého programového obdobia a je neustále zdokonaľovaný. Evaluačné aktivity prebiehajú kontinuálne, t.j. pravidelným hodnotením pokroku, budovaním kapacít, lepším prepojením monitorovania s hodnotením z hľadiska zberu dát a analýz primárnych a sekundárnych údajov o PRV SR 2007 - 2013. Pravidelné hodnotiace analýzy uskutočňované v rámci hodnotenia sú potrebné, pretože slúžia najmä pre lepšiu implementáciu PRV SR 2007 - 2013.

 

Užívateľ výsledkov riešenia: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Sekcia rozvoja vidieka