Domov > Publikácie

Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR

Predkladaná informačná publikácia Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva obsahuje výsledky vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov za príslušný rok

v triedení podľa výrobných oblastí. V publikácii sú spracované údaje o skutočných nákladoch vybraných rastlinných a živočíšnych výrobkov a ďalšie ekonomické údaje na posúdenie efektívnosti výroby. Táto publikácia je vypracovaná na základe údajov, ktoré nám poskytli respondenti vybraného súboru.

Z dôvodu postupného poklesu ich počtu treba považovať tieto údaje
za informatívne. Výsledné kalkulácie a ďalšie ukazovatele, slúžiace na hodnotenie ekonomiky výroby hlavných poľnohospodárskych výrobkov, sa zostavujú podľa jednotnej Metodiky kalkulácie vlastných nákladov poľnohospodárskych výrobkov
(autorka: Ing. A. Cenigová, 2000). Sú spracované podľa výrobných oblastí Slovenska.
Metodika je záväzná pre respondentov vybraného súboru a môže slúžiť ako odporúčaný vzor
pre zostavovanie výsledných kalkulácií v ostatných poľnohospodárskych podnikateľských subjektoch. Sledovanie nákladov jednotlivých výrobkov je metodicky a organizačne náročné, pretože presahuje rámec povinnej účtovnej evidencie.
Pred spracovaním nákladov sa značná pozornosť venuje kontrolám vecnej správnosti údajov.
Po viacnásobnej kontrole údajov a odstránení nezrovnalostí sa vypracovávajú výstupné zostavy. Údaje o nákladoch poľnohospodárskych komodít sú k dispozícií na web stránke ústavu a vo forme tejto brožúry.
Získané informácie sú skutočným obrazom nákladovosti poľnohospodárskych výrobkov
v diferencovaných podmienkach Slovenska. Ďalšie výstupné zostavy sa vypracovávajú

pre výskumné účely v rôznom triedení a nákladovej štruktúre.
Výsledky uvedené v publikácii sa využívajú najmä na hodnotenie efektívnosti výroby poľnohospodárskych výrobkov v rôznych prírodných podmienkach, pri prognózovaní agrárnej politiky, rôzne analýzy a komparácie nákladovosti a tiež aj pri kvantifikovaní škôd na rastlinných výrobkoch spôsobených suchom alebo záplavami.

Nákladovosť vybraných poľnohospodárskych výrobkov za rok 2016 bola spracovaná v skrátenej verzii za štyri vybrané komodity (cukrová repa, jačmeň, dojnice-mlieko a výkrm ošípaných) vo forme nehmotného realizačného výstupu.

 

Viac informácií : A. Trubačová   Tel.: +421 258 243 296

 

Výkaz - Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov pre rok 2016