Domov > Publikácie

Situačné a výhľadové správy

Vypracovávajú sa o vybraných komoditách rastlinnej a živočíšnej výroby v spolupráci s odborom obchodu a propagácie MPRV SR. Obsahujú analýzy vývoja hmotnej bilancie predmetnej komodity za hospodárske a kalendárne roky, krátkodobé výhľady, informácie o regulačnej a podpornej politike trhu na Slovensku a v EÚ, cenové informácie a informácie o komoditných trhoch v EÚ a vo svete. Správy vypracováva riešiteľský kolektív pod vedením Ing. M. Jamborovej.

Sú priebežne poskytované členom odborných komisií, orgánom štátnej správy a ich organizačným zložkám, príslušným stavovským organizáciám, rezortnej VVZ. Správy sú východiskovým zdrojom informácií pri spracovaní koncepčných materiálov, analýz, porovnávacích štúdií, diplomových a dizertačných prác a trhových informácií pre širšiu odbornú verejnosť.

 

Vydávajú sa výlučne v online verzii na webových stránkach NPPC-VÚEPP.

Periodicita jednotlivých výstupov:

• Cukrová repa a cukor 1x ročne • Ovocie 1x ročne
• Hydina a vajcia 1x ročne • Ovce 1x ročne
• Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá 2x ročne • Priemyselné krmivá 1x ročne
• Jatočné ošípané 2x ročne • Strukoviny 1x ročne
• Kozy 1x ročne • Vinič hroznorodý, hroznové víno 1x ročne
• Mlieko 2x ročne • Zemiaky 1x ročne
• Obilniny 2x ročne • Zelenina 1x ročne
• Olejniny 1x ročne  

Viac informácií : Ing. M. Jamborová
Tel.: +421 258 243 225