Domov > Publikácie

Iné materiály VÚEPP

 1. allKonkurencieschopnosť slovenských výrobkov rastlinného pôvodu.
  19-12-2014

  Abstrakt : Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca bola zameraná na sektor obilnín, olejnín, ovocia, zeleniny a viniča hroznorodého vrátane identifikácie príčin daného stavu s dopadom na konkurencieschopnosť skúmaných komodít na domácom a zahraničnom trhu v období rokov 2004 a 2008-2013. Z výsledkov vyplynulo, že sledované sektory výrazne ovplyvňuje konkurenčný tlak na trhu EÚ, vývoj medzinárodných cien rastlinných komodít a ich volatilita v súvislosti s extrémnymi výkyvmi počasia, vyššia nákladovosť výroby a nižšie intenzitné parametre v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ. Pre uspokojenie potrieb spracovateľského priemyslu a domácej spotreby na Slovensku vyrábame obilniny a olejniny v dostatočnom objeme, deficit vykazujeme pri ovocí, zelenine a hrozne. Väčšina odborov potravinárskeho priemyslu, ktoré spracovávajú rastlinné komodity, dosahuje pozitívne hospodárske výsledky (pivovarnícko-sladovnícky, škrobárenský, liehovarnícky, mlynský, konzervárenský a vinársky). Stratu vo väčšine rokov sledovaného obdobia generovali mraziarenský a pekárenský odbor, do ktorej sa v posledných rokoch prepadol aj tukový odbor. Nevyváženosť obchodných vzťahov v potravinovej vertikále, vzhľadom na počet aktérov na jej jednotlivých stupňoch a ich rozdielne finančné zázemie, zákonite vedie k dominancii obchodných reťazcov, ktoré k nám masívne dovážajú potraviny zahraničnej proveniencie. Nepriaznivým je fakt, že sa zo Slovenska vyváža čoraz viac agrárnych komodít, ktoré sa k nám vracajú vo forme spracovaných výrobkov. Výsledkom je klesajúci podiel domácich potravín na slovenskom trhu. V roku 2013 sa na pultoch maloobchodných predajní z domácej ponuky nachádzalo 44,7% výrobkov mlynského priemyslu, 34,6% výrobkov pekárenského priemyslu, 79,3% produktov pivovarnícko-sladovníckeho priemyslu, 28,6% liehovarníckeho priemyslu, 57,3% škrobárenského priemyslu, 19,5% tukového priemyslu, 46,1% vinárskeho priemyslu, 30,3% konzervárenského priemyslu a 6,3% produktov mraziarenského priemyslu. Z komplexnej analýzy vyplýva, že v konkurencieschopnosti agropotravinárskych komodít na domácich a zahraničných trhoch existujú na Slovensku značné rezervy. Obdobná situácia je aj v kvalite a korektnosti trhovo-odbytových vzťahov. Ich vyváženosť a rozvoj v rámci potravinovej vertikály by v konečnom dôsledku prinieslo spravodlivé prerozdeľovanie zisku na jej jednotlivých stupňoch a posilnenie konkurencieschopnosti slovenských produktov na domácich i zahraničných trhoch.

  Viac informácií : Dagmar Matošková, Jozef Gálik Tel.: 00 421 37/6410193, 00 421 2 58243 273 jozef.galik@mail.t-com.sk , dagmar.matoskova@vuepp.sk
 2. allKonkurencieschopnosť slovenských výrobkov živočíšneho pôvodu.
  05-12-2013

  Abstrakt : Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca bola zameraná na sektor mlieka, mäsa a hydiny vrátane identifikácie príčin daného stavu s dopadom na konkurencieschopnosť skúmaných komodít na domácom a zahraničnom trhu v období rokov 2004 a 2008-2012. Z výsledkov vyplynulo, že sledované sektory výrazne ovplyvňuje konkurenčný tlak na trhu EÚ, vývoj medzinárodných cien, vysoká nákladovosť výroby živočíšnych komodít (ktorá je bez dotačnej podpory stratová), nízke parametre intenzity výroby, obmedzený finančný rozpočet na realizáciu investičných zámerov (vrátane modernizácie technologických zariadení) a nevyvážené dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Pre uspokojenie potrieb spracovateľského priemyslu a domácej spotreby na Slovensku vyrábame mlieko, hovädzie a ovčie mäso v dostatočnom objeme, deficit vykazujeme pri bravčovom a hydinovom mäse, pričom podiel ich produkcie na celkovej domácej spotrebe sa v čase znižuje. Klesá aj finančný objem výroby v nadväzujúcich odboroch potravinárskeho priemyslu (mliekarenský, mäsový a hydinársky), ktorých hospodárske výsledky boli v posledných rokoch negatívne. Nevyváženosť obchodných vzťahov v potravinovej vertikále, vzhľadom na počet aktérov na jej jednotlivých stupňoch a ich rozdielne finančné zázemie, zákonite vedie k dominancii obchodných reťazcov, ktoré k nám masívne dovážajú potraviny zahraničnej proveniencie. Alarmujúcim je fakt, že sa zo Slovenska vyváža čoraz viac agrárnych komodít, ktoré sa k nám vracajú vo forme spracovaných výrobkov. Výsledkom je klesajúci podiel domácich potravín na slovenskom trhu. V roku 2012 sa na pultoch maloobchodných predajní z domácej ponuky nachádzalo len 55,5% výrobkov mliekarenského priemyslu, 35,2% výrobkov mäsového priemyslu a 29,9% produktov hydinárskeho priemyslu. Z komplexnej analýzy vyplýva, že v konkurencieschopnosti agropotravinárskych komodít na domácich a zahraničných trhoch existujú na Slovensku značné rezervy. Obdobná situácia je aj v kvalite a korektnosti trhovo-odbytových vzťahov. Ich vyváženosť a rozvoj v rámci potravinovej vertikály by v konečnom dôsledku prinieslo spravodlivé prerozdeľovanie zisku na jej jednotlivých stupňoch a posilnenie konkurencieschopnosti slovenských produktov na domácich i zahraničných trhoch.

  Viac informácií : Dagmar Matošková, Jozef Gálik Tel.: 00 421 37/6410193, 00 421 2 58243 273 jozef.galik@mail.t-com.sk , dagmar.matoskova@vuepp.sk
 3. allVýznam platieb za prírodné znevýhodnenia v SR.
  22-05-2012

  Abstrakt : Publikácia si kladie za cieľ ozrejmiť spôsoby stanovenia znevýhodnených oblastí, vývoj kritérií pre klasifikáciu poľnohospodárskej pôdy, na ktorú je možné poberať vyrovnávacie príspevky, spôsoby stanovenia znevýhodnených oblastí, resp. poukázať na rozdiely podpory poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach členských štátov EÚ s dôrazom na SR. Osobitná pozornosť je venovaná vplyvu podpory znevýhodnených oblastí na ekonomické výsledky poľnohospodárskych subjektov hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach pred a po vstupe do EÚ, na zamestnanosť, príjmovú oblasť poľnohospodárov a pod. V záverečnej časti je porovnávaná ekonomika poľnohospodárskych subjektov znevýhodnených oblastí s produkčnými oblasťami, resp. s hospodárskymi výsledkami ostatných členských štátov vrátane výšky podpory a pod.

  Viac informácií : Jana Molčanová, Miron Fitz Tel.: 00 421 55/79615 31 molcanova@slovanet.sk 
 4. allPorovnanie dopadov SPP na vývoj poľnohospodárskej výroby a objem zahraničného obchodu
  22-01-2012

  Abstrakt : Analýza vypracovaná na základe podkladových údajov jednotlivých štátov EÚ-27, uložených v databáze SŠÚ EÚ - Eurostatu vypočítaných jednotlivou metodikou pre všetky štáty EÚ-27. Ide o roky 2004-2010. Pri ukazovateľoch, kde neboli k dispozícii ešte údaje za rok 2010 boli analyzované len roky 2004-2009.

  Viac informácií : Buday, Š. - Chrastinová, Z. - Krížová, S. - Gálik, J.
 5. allReforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
  20-01-2012

  Abstrakt : V čase písania tohto príspevku (október 2011) bol už známy konečný legislatívny návrh Európskej komisie týkajúci sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2014-2020. Tento návrh bude v ďalšom období predmetom schvaľovacieho procesu v Rade (ministrov EÚ-27) a Európskom parlamente a môžeme iba dúfať, že v tomto procese príde k zmenám, ktoré by boli v prospech nielen starých členských krajín, ale aj Slovenska. Tento návrh však naše očakávania rozhodne nenaplnil. Predpokladáme, že po jeho ukončení budú známe aj úpravy tohto návrhu. Nepredpokladáme však jeho zásadné zmeny.

  Viac informácií : Božík, M.
 6. allZhrnutie analýz
  18-11-2011

  Abstrakt : Súhrn na doterajších analýzach vykonaných v roku 2011, niektorých výsledkov etapy výskumného projektu "Predikcia dosahov návrhov a zmien agrárnych politík", ako aj nových analýz.

  Viac informácií : Božík, M.
 7. allReforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
  08-09-2011

  Viac informácií : Božík, M.
 8. allPodklady k súhrnnému materiálu k procesu reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013. Analýza a výhľad dosahov reformy SPP po roku 2013
  04-05-2011

  Viac informácií : Božík, M.
 9. allPredikcia dopadu finančnej hospodárskej krízy na sektor poľnohospodárstva.
  12-02-2009

  Abstrakt : Nasledujúci príspevok je potrebné hodnotiť ako pokus špecifikovať možné dopady finančnej a hospodárskej krízy na sektor poľnohospodárstva SR. Prikláňame sa k názoru, že turbulencie v sektore sú zapríčinené zmenami správania sa a preferencií účastníkov trhu v oveľa vyššej miere ako sú vyvolané finančnou a hospodárskou krízou. Nepredpokladáme však jeho zásadné zmeny.

  Viac informácií : Mgr. Eva Uhrinčaťová PHDr. Tel.: 00 421 37/6410193 eva.uhrincatova@vuepp.sk 
 10. allRegionálna alokácia výkonu poľnohospodárstva
  28-07-2009

  Abstrakt : Predkladaná práca sa zaoberá hodnotením výkonu poľnohospodárstva a jeho regionálnou alokáciou v rokoch 1999 až 2007 podľa metodiky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu. Výkon poľnohospodárstva je hodnotený tak na úrovni republiky ako aj krajov podľa ukazovateľov čistého zisku z podnikania a dôchodku výrobných faktorov poľnohospodárstva. Hodnotenie vývoja čistého zisku z podnikania v poľnohospodárstve je vykonané pomocou porovnávania zmien v pomere medzi vytvorenými a použitými zdrojmi poľnohospodárstva, porovnávania zmien hodnoty jednotlivých kategórií tvorby čistého zisku z podnikania v poľnohospodárstve a pomerových ukazovateľov, vyjadrujúcich efektívnosť tvorby zisku. Vývoj dôchodku faktorov poľnohospodárstva analyzujeme pomocou čistej pridanej hodnoty výrobných faktorov poľnohospodárstva spolu a čistej pridanej hodnoty výrobných faktorov poľnohospodárstva, pripadajúcej na jednu ročnú pracovnú jednotku poľnohospodárstva. Výsledky práce ukazujú trendy vývoja výkonu poľnohospodárstva v rokoch 1999 až 2007, ako aj ich špecifiká.

  Viac informácií : Ing. J. Varočšák
 11. allEkonomický poľnohospodársky účet SR za roky 1999 až 2007
  06-03-2009

  Abstrakt : Zostavovanie ekonomických poľnohospodárskych účtov patrí k povinnostiam všetkých členských krajín Európskej únie (Nariadenie (ES) č.138/2003 z 5. decembra 2003).Okrem národného(odvetvového) ekonomického poľnohospodárskeho účtu je povinnosťou Slovenskej republiky zostavovať aj regionálne ekonomického účty na úrovni samosprávnych krajov. Zostavovateľom ekonomických poľnohospodár-skych účtov SR je Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, ktorý zároveň plní aj funkciu kontaktového pracoviska pre príslušné orgány a inštitúcie EÚ. Prezentované ekonomické poľnohospodárske účty (zostavené v národnej mene – Sk) charakterizujú výkonnosť odvetvia poľnohospodárstva a samosprávnych krajov za roky 1999 až 2007.

  Viac informácií : Ing. J. Varočšák
 12. allSlovenské poľnohospodárstvo v rokoch 1995-2007
  04-12-2006

  Abstrakt : V práci sa zaoberáme vývojom ekonomiky slovenského poľnohospodárstva v období zavŕšenia prechodu k trhovému hospodárstvu a vstupu krajiny do Európskej únie (EÚ) tak, ako ho odráža Ekonomický poľnohospodársky účet Slovenskej republiky (EPÚ). Obsahovo je naše sledovanie výkonu odvetvia poľnohospodárstva determinované metodikou EPÚ. Okrem hodnotenia vývoja na Slovensku (podľa EPÚ, zostavených v slovenskej mene), našim ďalším cieľom je, tiež na základe EPÚ, ale zostavených v mene Európskeho spoločenstva, komparovať trendy zmien v celej EÚ-27, v Čechách, Maďarsku a Poľsku s vývojom na Slovensku v období od r. 1999 do r. 2007, za ktoré sú údaje k dispozícii.

  Viac informácií : Ing. J. Varočšák