Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2016

V roku 2016 sa na ústave začali riešiť tri rezortné projekty – úlohy výskumu a vývoja, s dobou riešenia v rokoch 2016 – 2018. Riešená problematika nadviazala na výsledky rezortných úloh, ukončených v roku 2015 a rozvíjala ich.


A. Názov projektu
Kompetitívnosť slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov


Časová etapa 1 (rok 2016)
Fungovanie slovenského trhu s agropotravinárskymi produktmi a špecifiká jeho ponuky


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:


Riešenie bolo zamerané na analýzu a prognózu slovenského agropotravinárskeho trhu s mliekom, hovädzím, bravčovým, ovčím a hydinovým mäsom v období rokov 2011-2020 s akcentom na konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárskych výrobkov na domácom a zahraničných trhoch.

V prvom roku bola riešená časová etapa „Fungovanie slovenského trhu s agropotravinárskymi produktmi a špecifiká jeho ponuky“. Okrem primárnych sektorov boli analýze podrobené aj nadväzné odbory potravinárskeho priemyslu (mliekarenský a mäsový), pričom vo výskumnej práci bol identifikovaný podiel slovenských potravinárskych výrobkov na domácom trhu a miera sebestačnosti Slovenska v agrárnych komoditách. Súčasťou riešenia bola aj charakteristika aktuálneho stavu na svetovom, resp. európskom trhu so živočíšnymi komoditami a jeho predpokladaný vývoj s potenciálnym dopadom na vývoj slovenského poľnohospodárstva.

Výstupom z riešenia úlohy bol realizačný výstup „Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2015“.


Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dagmar Matošková, PhD.


B. Názov projektu
Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR


Časová etapa 1 (rok 2016)
Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vzťahu k legislatívnym zmenám upravujúcim nákup a predaj poľnohospodárskej pôdy


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:


V roku 2016 bolo riešenie zamerané na analýzu a hodnotenie trhu s poľnohospodárskou pôdou, trhu nájmu pôdy a vplyv prijatých legislatívnych opatrení upravujúcich prevod vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom na Slovensku.


V rámci časovej etapy „Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vzťahu k legislatívnym zmenám upravujúcim nákup a predaj poľnohospodárskej pôdy“ bol hodnotený najmä vývoj výšky trhových cien poľnohospodárskej pôdy a trh nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska. Výsledky riešenia a vytvorená údajová základňa, budú využité najmä v decíznej sfére pri tvorbe koncepcií pôdnej politiky v jej širokých súvislostiach a jej smerovania do ďalšieho obdobia. V prvej časti riešenia bola vykonaná analýza a hodnotenie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu pôdy v roku 2015 vo vybraných regiónoch Slovenska na základe údajov z katastra nehnuteľností získaných v spolupráci s Výskumným ústavom geodézie a kartografie (VÚGK).

Druhú časť riešenia tvorila analýza a hodnotenie dopadov legislatívnych zmien upravujúcich nákup a predaj poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a ich vplyv na výšku trhových cien pôdy a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy.

V tretej časti riešenia bol hodnotený vplyv pozemkových úprav na výšku trhových cien pôdy v katastrálnych územiach, kde boli vykonané pozemkové úpravy.

V štvrtej časti riešenia bolo v spolupráci s VÚGK rozšírené programové vybavenie a budovaná databáza v bonitačnej banke dát (BBD) o vývoji a hodnotení výšky trhových cien pôdy v katastrálnych územiach dvanástich okresov Slovenska.


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.

C. Názov projektu
Hodnotenie a analýza ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva, potravinárstva v kontexte agrárnych politík EÚ


Časová etapa 1 (rok 2016) prvej čiastkovej úlohy
Ekonomický potenciál slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte medzinárodných komparácií


Časová etapa 1 (rok 2016) druhej čiastkovej úlohy
Tvorba indikátorov a aplikačných riešení pre hodnotenie dopadov agrárnych politík


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:


Riešenie projektu bolo rozdelené do dvoch čiastkových úloh. Prvá časť bola zameraná na postavenie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v rámci krajín Európskej únie. Druhá časť bola zameraná na aspekty modelovania a hodnotenia dosahov agrárnych politík EÚ, ako aj zdokonalenie a adaptáciu pôvodných a tvorbu nových modelových nástrojov.


V rámci prvej čiastkovej úlohy s názvom časovej etapy „Ekonomický potenciál slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte medzinárodných komparácií“ bolo riešenie zamerané na zhodnotenie výsledkov slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a ich porovnanie s výsledkami členských štátov EÚ. Išlo o vybrané ekonomické a produkčné indikátory slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a členských štátov EÚ. Analýza podpornej politiky, ako rozhodujúceho nástroja v procese výroby a dôchodkovosti poľnohospodárskych výrobkov, bola akcentovaná na jej základné rámce smerovania na území SR pri splnení požadovaných kritérií EÚ ako aj využití možností deklarovaných národnou agrárnou politikou. Okrem toho bola zhodnotená aj ekonomika výrobkových odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby. Komparáciou výsledkov rozhodujúcich ekonomických a produkčných ukazovateľov krajín Európskej únie s využitím štatistických metód korelačnej a zhlukovej analýzy sa určilo postavenie slovenského poľnohospodárstva. Analyzované boli rozhodujúce ukazovatele aj z makroekonomického hľadiska (hrubá produkcia, hrubá pridaná hodnota, výrobná spotreba, tvorba hrubého fixného kapitálu a zamestnanosť) a u potravinárskeho priemyslu jeho jednotlivé odbory.

V rámci druhej čiastkovej úlohy s názvom časovej etapy „Tvorba indikátorov a aplikačných riešení pre hodnotenie dopadov agrárnych politík“ bolo riešenie zamerané modelovanie a hodnotenie dosahov agrárnych politík EÚ, na koncepčné a metodologické zavedenie indikátorov, pre ktoré nie sú priamo určené koncepty a merania (skúmanie variantov politík pre zlepšenie celkového faktora produktivity), na pertraktované oblasti (transmisia cien v potravinovej vertikále) ako aj na vybrané aspekty efektívnosti poľnohospodárskej prvovýroby vo vzťahu k podporám. Model potravinovej vertikály a jej predikcia bol novým riešením, ktorý bilancoval zdroje a ich použitie vo vertikále výroby a spotreby potravín. Model je možné využiť v širokej škále simulovaných parametrov (politiky podpory, cenové, nákladové a produkčne technologické zmeny v čase), ako aj ako nástroj analýzy dosahov politík a simulovaní dosahov zmien výživy napr. v hraničných obmedzeniach výroby.

Výstupom z projektu bol realizačný výstup „Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2015“ a ďalších 14 výstupov, analýz, expertíz a podkladových materiálov, ktoré boli odovzdávané MPRV SR a využité pri riešení aktuálnych problémov agrárnej politiky.


Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová