Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2015

V roku 2015 sa ukončilo riešenie štyroch rezortných projektov výskumu a vývoja, s dobou riešenia v rokoch 2013 – 2015. V treťom roku riešenia úloh výskumu a vývoja boli riešené časové etapy nasledovne:


A. Názov projektu
Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej republiky


Časová etapa 3 (rok 2015)
Možnosti zvyšovania podielu slovenských výrobkov na domácom trhu


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:


Riešenie bolo zamerané na analýzu a prognózu slovenského agropotravinárskeho trhu s mliekom, hovädzím, bravčovým a hydinovým mäsom, obilninami, krmivami, ovocím a zeleninou v období rokov 2007-2020 s akcentom na konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárskych výrobkov na domácom a zahraničných trhoch. Okrem primárnych sektorov sú analýze podrobené aj nadväzné odbory potravinárskeho priemyslu (mliekarenský, mäsový, mlynský, pekárensko-cukrárenský, konzervárenský a mraziarenský), pričom vo výskumnej práci je identifikovaný podiel slovenských potravinárskych výrobkov na domácom trhu a miera sebestačnosti Slovenska v agrárnych komoditách. Súčasťou riešenia je charakteristika aktuálneho stavu na svetovom, resp. európskom trhu a jeho predpokladaný vývoj s potenciálnym dopadom na vývoj slovenského poľnohospodárstva.

Výskumná správa bola odovzdaná protokolom 30.11.2015 generálnej riaditeľke Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Výstupom z riešenia úlohy bol realizačný výstup „Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2014“.


Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dagmar Matošková, PhD.B. Názov projektu
Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka


Časová etapa 3 (rok 2015)
Predikcia vplyvu agrárnych politík na verejné úžitky v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:


Riešenie bolo zamerané na aspekty modelovania a hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ, ako aj adaptáciu pôvodných a tvorbu nových modelových nástrojov. Úsilie úzkeho riešiteľského kolektívu sa tak zameriava na pomerne široké problémové oblasti, ktoré sa v tejto časovej etape postupne spresnili na dva okruhy problémov:


Predikcia vplyvu agrárnych politík na verejné úžitky v oblasti ekonomického rastu. Dosahy programových opatrení rozvoja vidieka a ich synergických efektov na regionálnu ekonomickú, sociálnu a environmentálnu rovnováhu.


Úloha sa v prvej časti zaoberá rozvíjaním modelového prístupu, založenom nielen na riešení optimalizácii poľnohospodárstva v geografickom priestore Slovenska (model SR-Farma-5 rozpracovaný v roku 2014), ale aj novým riešením predikcie Ekonomického poľnohospodárskeho účtu (EPU). Jedná sa hlavne o odvodenie projekcie komoditných nákladových a cenových parametrov a parametrov intenzity produkcie v poľnohospodárskych výrobných oblastiach s EPU. Druhou časťou rozpracovaného modelového systému je oblasť obmedzujúcich podmienok definovaných opatreniami Spoločnej poľnohospodárskej politiky v jej I. a II. pilieri, ako aj podmienkami prírodného prostredia v mikroregiónoch geografického priestoru Slovenska. Výsledky naznačujú, že obdobie rokov 2015 a 2016 bude obdobím s tendenciami stagnácie produkcie (iba mierny rast úrod a úžitkovosti a trend poklesu cien) s miernym oživením až po roku 2016. Čiastočná eliminácia negatívneho finančného efektu bude výsledkom výraznejšej viazanej podpory a podpory zo zdrojov II. piliera SPP, ako do roku 2014. Rast hrubej pridanej hodnoty tak bude skôr efektom slabého rastu medzispotreby, ako produkcie odvetvia. Negatívne dosahy tohto vývoja by sa mohli silnejšie prejaviť v produkčných, ako znevýhodnených regiónoch Slovenska.

Okrem produkčnej funkcie je agrárny sektor dôležitý prvok sociálno-ekonomickej stability vidieka i celej spoločnosti. Štruktúra poľnohospodárskej produkcie je zatiaľ ovplyvnená viac ekonomickými, ako environmentálnymi podmienkami produkcie. Riešenie úlohy v druhej časti skúma významný vplyv agrárneho sektora na environmentálny rozvoj regiónov SR, na udržiavanie kultúrneho rázu krajiny v súvislosti s ekonomickými výsledkami hospodárenia, ktoré podmieňujú existenciu fariem ako podnikateľských subjektov.


Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Eva Uhrinčaťová, PhD.

C. Názov projektu
Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva


Časová etapa 3 (rok 2015)
Ekonomická výkonnosť poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vo vzťahu k podpornej
politike EÚ


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:


Hodnotenie bolo vykonané z aspektu makroekonomického, odvetvového a výrobkového ako aj jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu na základe ekonomických ukazovateľov. Osobitne bola analyzovaná podporná politika ako hlavný nástroj ovplyvňujúci dôchodkovú situáciu poľnohospodárstva. Efekty agrárnych podpôr na ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov boli vyčíslené lineárnou regresiou. Podnikateľská a vlastnícka štruktúra bola zameraná na trendy jej vývoja. Obdobne bola hodnotená aj ekonomická efektívnosť a zahraničný kapitál potravinárskeho priemyslu ako celku a jeho jednotlivých odborov. Slovenské poľnohospodárstvo po vstupe Slovenska do EÚ bolo, vo väčšine rokov (7 z 11 rokov) ziskové. Napriek tomu, je charakteristické výraznou diferenciáciou výsledkov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov. Ziskové podniky sú rozhodujúce z hľadiska produkčnej výkonnosti, pridanej hodnoty a kapitálu. Ich podiel na týchto ukazovateľoch sa pohyboval v rozpätí 76-80 %. Klesal počet vlastníkov podnikov, pritom priemerný počet vlastníkov poľnohospodárskych družstiev bol 8,6 krát vyšší ako obchodných spoločností. Celkové výdavky do poľnohospodárstva mali od vstupu SR do EÚ rastúci trend, ale od roku 2011 sa medziročne znižovali, čo bolo spôsobené klesajúcimi podporami na rozvoj vidieka, keďže najvyšší objem prioritných podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 bol vyplácaný v prvých rokoch programového obdobia.


Potravinársky priemysel ako celok od roku 2004 bol každoročne ziskový s lineárnym trendom mierne narastajúceho výsledku hospodárenia. Jeho ekonomiku a najmä produkčnú výkonnosť výrazne ovplyvnil zostrujúci sa konkurenčný tlak na trhu EÚ, ktorý vyústil do masívnych dovozov nahraditeľných potravinárskych výrobkov na Slovensko v porovnateľných, resp. nižších cenových reláciách. Dôsledkom konkurenčného prostredia je permanentná reštrukturalizácia potravinárskeho priemyslu, ktorá sa odráža v poklese podnikov. Zanikla takmer štvrtina veľkých podnikov, ktoré disponujú najväčším potenciálom uspieť v medzinárodnej cenovej konkurencii najmä z hľadiska znižovania nákladov.

Výstupom z projektu bol realizačný výstup „Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2014“ a ďalších 16 výstupov, analýz, expertíz a podkladových materiálov, ktoré boli odovzdávané MPRV SR a využité pri riešení aktuálnych problémov agrárnej politiky.


Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana ChrastinováD. Názov projektu
Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ


Časová etapa 3 (rok 2015)
Rozvoj trhu s pôdou vo vzťahu k novej SPP EÚ


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:


V roku 2015 bolo riešenie zamerané najmä na hodnotenie vplyvu novej SPP na trh s pôdou a trh nájmu poľnohospodárskej pôdy. Išlo predovšetkým o skúmanie vplyvu novej SPP EÚ na roky 2014 -2020 v prvom roku jej etablovania na podmienky slovenského poľnohospodárstva . Hodnotený bol hlavne jej vplyv na trh s poľnohospodárskou pôdou, trh nájmu poľnohospodárskej pôdy a zdaňovanie pozemkov. Výsledky z analýzy prvého roku fungovania novej SPP a jej účinkov na trh s poľnohospodárskou pôdou tvorí údajovú základňu, ktorá bude využitá v decíznej sfére najmä pri tvorbe koncepcií a jej smerovania do ďalšieho obdobia. Druhou nosnou časťou riešenia bola analýza a hodnotenie dopadov plnej liberalizácie trhu s poľnohospodárskou pôdou a prijatých opatrení „regulujúcich“ podmienky kúpy a predaja poľnohospodárskej pôdy na Slovensku na výšku trhových cien pôdy, trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy a zdaňovania pozemkov. V tretej časti riešenia bola v spolupráci s Výskumným ústavom geodézie a kartografie (VÚGK) rozšírená budovaná databáza v bonitačnej banke dát (BBD) o vývoji a hodnotení výšky trhových cien pôdy v katastrálnych územiach dvanástich okresov Slovenska.


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.