Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2014

V roku 2014 sa na ústave pokračovalo v riešení štyroch rezortných projektov – úlohy výskumu a vývoja, s dobou riešenia v rokoch 2013 – 2015. V druhom roku riešenia úloh výskumu a vývoja boli riešené časové etapy nasledovne:


A. Názov projektu
Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej republiky


Časová etapa 2 (rok 2014)
Faktory uplatnenia sa slovenských agropotravinárskych výrobkov na domácom a zahraničných trhoch


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:


Výskumná správa sa zameriava na analýzu dodávateľsko-odberateľského reťazca obilnín, olejnín, ovocia, zeleniny a viniča hroznorodého vrátane detailnej analýzy nadväzných odborov potravinárskeho priemyslu (mlynský, pekárensko-cukrárenský, pivovarnícko-sladovnícky, škrobárenský, liehovarnícky, tukový, konzervárenský, mraziarenský a vinársky) s akcentom na konkurencieschopnosť slovenských potravín rastlinného pôvodu na domácom a zahraničných trhoch. Súčasťou riešenia je identifikácia podielu slovenských výrobkov na domácom trhu, miery ich sebestačnosti, cenové analýzy na úrovni prvovýroby, spracovateľov a maloobchodu, komparatívne analýzy intenzitných a nákladových parametrov agrárnych komodít s vybranými krajinami EÚ a analýza zahraničného obchodu.


Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dagmar Matošková, PhD.B. Názov projektu
Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka


Časová etapa 2 (rok 2014)
Hodnotenie efektov agrárnych politík na ekonomický rast, životné prostredie a zamestnanosť


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:


Výskumná správa je koncentrovaná na aspekty modelovania a hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ, identifikáciu problému a indikátorov, ako aj adaptáciu pôvodných a tvorbu nových modelových nástrojov, ktorých potreba je vyvolaná širokou škálou meniacich sa návrhov opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Úsilie úzkeho riešiteľského kolektívu sa tak zameriava na pomerne široké problémové oblasti, ktoré sa v tejto časovej etape postupne spresnili na dva okruhy problémov:

  • • Modelovanie poľnohospodárskych politík v geografickom priestore;
  • • Hodnotenie efektov agrárnych politík v II. pilieri SPP EÚ.Úloha sa v prvej časti zaoberá novým modelovým prístupom založeným na priestorovej optimalizácii poľnohospodárstva v konkrétnom geografickom priestore Slovenska. Jedná sa hlavne o odvodenie projekcie komoditných nákladových a cenových parametrov a parametrov intenzity produkcie v poľnohospodárskych výrobných oblastiach. Druhou časťou rozpracovaného modelového riešenia SR Farma 5 je oblasť obmedzujúcich podmienok definovaných opatreniami Spoločnej poľnohospodárskej politiky v jej I. a II. pilieri, ako aj prirodzenými podmienkami prírodného prostredia v mikroregiónoch geografického priestoru Slovenska.


Ďalšia téma sa zaoberá aktuálnou problematikou ex-post ohodnocovania dosahov implementovaných politík rozvoja vidieka na ekonomicko-sociálnu oblasť poľnohospodárstva. Hodnotenie vybraných opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ poukazuje na vzťah medzi spoločenskými zdrojmi a dosahovanými úžitkami v odvetví poľnohospodárstva Slovenska a jeho regiónov. Skúmanie efektov investícií na zvýšenie konkurencieschopnosti a efektov podpory agroenvironmentálnych opatrení preukázalo pozitívne pôsobenie na mnohé ekonomicko-sociálne aspekty. Odhad substitučných efektov a efektov premiestnenia potvrdil predpoklad, že v rámci určitej geografickej oblasti intervencia agrárnych programov má širšie dopady, nie iba priamo na prijímateľov podpory.


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marian Božik, PhD. (od 1.1.2014 do 10.7.2014)
Mgr. Eva Uhrinčaťová, PhD. (od 11.7.2014 do 31.12.2014)

C. Názov projektu
Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva


Časová etapa 2 (rok 2014)
Vybrané ekonomicko-sociálne aspekty rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:


Výskumná úloha je zameraná na sociálno-ekonomické aspekty poľnohospodárstva a potravinárstva. Problematika je aktuálna, pretože ekonomika je rozhodujúca v riadení výrobnej sféry poľnohospodárskych podnikov a podnikov potravinárskeho priemyslu a následne ovplyvňuje ich finančnú situáciu a sociálnu sféru. Okrem účasti odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva na národnej ekonomike je v nej položený akcent na sociálnu oblasť a to na zamestnanosť, vekovú a vzdelanostnú štruktúru, úroveň miezd vo vzťahu k dosahovaným výsledkom poľnohospodárstva a potravinárstva. Hodnotí podpornú politiku ako hlavný nástroj ovplyvňujúci dôchodkovú situáciu poľnohospodárskych podnikov. V oblasti podnikateľskej štruktúry analyzuje trendy jej vývoja v poľnohospodárskej prvovýrobe a v potravinárskom priemysle. V potravinárskom priemysle, okrem celkového hodnotenia, bola vykonaná analýza jeho rozhodujúcich odborov. Keďže slovenské poľnohospodárstvo je charakteristické regionálnou diferenciáciou výsledkov zhodnotenie ekonomicko-sociálnej situácie bolo vykonané aj z regionálneho aspektu. Okrem toho boli vykonané ekonomické analýzy vybraných poľnohospodárskych výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, zamerané na nákladovosť výroby v celej škále od priamych až po vlastné náklady a výnosovosť cez tržby, podpory až po rentabilitu výrobkov.


Akcent bol položený na vývoj v rokoch 2008 – 2013 a pri vybraných ukazovateľoch aj v dlhších časových radoch. Pri riešení sa použili matematicko-štatistické metódy, analýza a syntéza, indexová metóda, komparatívna analýza ako aj analýza panelových dát, pomocou ktorých bolo zistené, aké zmeny vo vybraných ukazovateľoch sociálneho rozvoja poľnohospodárstva evokujú vybrané ekonomické aspekty rozvoja poľnohospodárstva (napr. výsledok hospodárenia, výroba – produkcia, investície – hmotný a nehmotný majetok, podpory a ďalšie ukazovatele). Vychádzalo sa z údajov Slovstatu SR a rezortnej štatistiky MPRV SR.


Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana ChrastinováD. Názov projektu
Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ


Časová etapa 2 (rok 2014)
Rozvoj trhu s pôdou a analýza vývoja trhu nájmu s poľnohospodárskou pôdou vo vzťahu k zmenám podnikateľskej štruktúry


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:


V zastúpení poľnohospodárskych subjektov hospodáriacich na poľnohospodárskom pôdnom fonde podľa jednotlivých právnych foriem hospodárenia sa mení najmä ich veľkostná štruktúra a výmera obhospodarovanej pôdy. Na Slovensku je prevažná časť poľnohospodárskej pôdy v súkromnom vlastníctve. Väčšina vlastníkov pôdu neobhospodaruje, ale ju prenajíma, preto je trh s nájmom pôdy u nás viac rozvinutý ako samotný trh s poľnohospodárskou pôdou.


V roku 2014 bolo riešenie zamerané na hodnotenie zmien v podnikateľskej štruktúre a zhodnotenie úrovne vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde. K tomu bol uskutočnený dotazníkový prieskumu vo vybraných okresoch Slovenska. Na základe dotazníkového šetrenia u poľnohospodárskych subjektov (podľa právnej formy hospodárenia) boli vyhodnotené údaje týkajúce sa prenájmu poľnohospodárskej pôdy (rozsah, forma, dĺžka, cena) a daní za poľnohospodársku pôdu. Riešenie ďalej zahŕňalo analýzu vývoja trhových cien pôdy v roku 2013 a porovnanie medziročného vývoja podľa druhov pozemkov, veľkostnej štruktúry pozemkov, regionálnej úrovne a porovnania vývoja trhových cien pôdy s úradnými cenami z BBD. Súčasne bola doplnená databáza o transakciách s poľnohospodárskou pôdou o údaje (počet a výmera predaných pozemkov, priemerná trhová cena pôdy) za rok 2013 v katastrálnych územiach dvanástich okresov SR. Výsledky riešenia boli priebežne využité pri tvorbe koncepčných materiálov na MPRV SR, najmä prípravy legislatívnych materiálov súvisiacich s prípravou podmienok pre možnosti získania poľnohospodárskej pôdy pre mladých farmárov a kvantifikácii výmer poľnohospodárskej pôdy, ktorú môžu dostať mladý farmári do prenájmu od SPF. K riešeniu úlohy boli využité dáta získané v spolupráci s VÚGK z vybraných pracovísk katastra nehnuteľností o transakciách s pôdou, ďalej údaje z centrálnej databázy MPRV SR, z informačných listov MPRV SR a v neposlednom rade údaje získané z dotazníkového prieskumu.


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.