Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2013

V roku 2013 sa na ústave začali riešiť štyri rezortné projekty – úlohy výskumu a vývoja, s dobou riešenia v rokoch 2013 – 2015. Riešená problematika nadviazala na výsledky rezortných úloh, ukončených v roku 2012 a rozvíjala ich. V prvom roku riešenia úloh výskumu a vývoja boli riešené časové etapy nasledovne:


A. Názov projektu

Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej republiky


Časová etapa 1 (rok 2013)

Formovanie ponuky a dopytu slovenského trhu s potravinami a poľnohospodárskymi komoditami


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

Z pohľadu hodnotenia konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch sa úloha zamerala na detailné monitorovanie vývoja nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu v dlhšom časovom období, ktoré poukázalo na zmeny jeho štruktúry a neposlednom rade odhalilo existujúce, ako aj skryté exportné možnosti v rámci spoločného trhu a hlavne na trhoch tretích krajín, čo by z hľadiska budúceho vývoja mohlo priniesť priaznivé zníženie nášho záporného salda v zahraničnom obchode. Z pohľadu domáceho trhu sa zamerala na analýzu ponuky a dopytu v sledovaných sektoroch výrobkov živočíšneho pôvodu a ich vplyv na sebestačnosť odvetvia; komplexné cenové analýzy na úrovni vstupov, prvovýroby, spracovateľov a maloobchodu vrátane analýzy marketingových marží, resp. distribúcie pridanej hodnoty na jednotlivých stupňoch sledovaných potravinových vertikál; komparatívne analýzy intenzitných a nákladových parametrov agrárnych komodít, vybraných produkčných a ekonomických ukazovateľov potravinárskych odborov exaktne súvisiacich s predmetnou problematikou.


Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gálik, PhD.B. Názov projektu

Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka


Časová etapa 1 (rok 2013)

Teoretické a metodologické aspekty hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ – identifikácia problému a indikátorov hodnotenia


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

Výskumná správa je koncentrovaná na teoretické a metodologické aspekty hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ, identifikáciu problému a indikátorov ako aj adaptáciu pôvodných a tvorbu nových modelových nástrojov. Pokračuje v kontinuálnom vývoji a adaptácii pôvodných a tvorbe nových modelových nástrojov, ktorých potreba je vyvolaná širokou škálou meniacich sa ako aj nových návrhov opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Úsilie úzkeho riešiteľského kolektívu bolo zamerané na dva hlavné okruhy problémov:

  • • Nové geografické modelové riešenie, ktorým je kontinuálne prebiehajúci a ešte neukončený vývoj nového modelového nástroja;
  • • Identifikácia faktorov agrárnej zamestnanosti a multiplikačných efektov produkcie s akcentom na agrárne politiky.

Úloha sa v prvej časti zaoberá novým modelovým prístupom založeným na priestorovej optimalizácii poľnohospodárstva v konkrétnom geografickom priestore Slovenska. Skúmanie v ďalšej časti preukázalo, že pre udržanie pracovných miest a vytváranie nových pracovných miest v poľnohospodárstve je potrebné podporovať produkciu, prioritne v oblasti živočíšnej výroby a pestovania ovocia a zeleniny. Multiplikačná analýza preukázala jej dôležitosť najmä z hľadiska skúmania nepriamych pozitívnych impulzov pre ostatné sektory ekonomiky. V detailizácii na rastlinné a živočíšne komodity boli pozitívne efekty potvrdené najmä v prípade živočíšnej výroby.


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marian Božik, PhD.C. Názov projektu

Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva


Časová etapa 1 (rok 2013)

Ekonomické parametre slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte štátov EÚ


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

Výskumná úloha je zameraná na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva a potravinárstva SR v kontexte vybraných štátov EÚ, úrovne podpôr v poľnohospodárstve SR v porovnaní s podporami v štátoch EÚ, analýzu vývoja efektívnosti vybraných poľnohospodárskych komodít, cenové analýzy farmárskych, spotrebiteľských cien agropotravinárskych výrobkov SR a ich porovnanie s cenami vybraných štátov EÚ. V úlohe bola použitá databáza štatistického úradu EÚ - Eurostatu a databáza OECD, kde sú uložené údaje jednotlivých štátov EÚ- 27 vypočítané jednotnou metodikou pre všetky štáty EÚ-27. Z časového hľadiska bol akcent položený na vývoj ukazovateľov v rokoch 2004 – 2011. Pri riešení sa použili štandardné metódy výskumnej práce a to základné matematicko-štatistické metódy, analýza a syntéza, indexová metóda a komparatívna analýza, ukazovateľ preukázaných komparatívnych výhod a komparatívnej cenovej hladiny. Pomocou metódy multidimenzinálneho škálovania bola zaznamenaná dynamika zmien ukazovateľov v jednotlivých štátoch a zoskupeniach v priebehu sledovaných rokov. V rámci porovnania vybraných indikátorov poľnohospodárstva a potravinárstva za SR s ukazovateľmi štátov EÚ-27 výstupom boli mapy pozícií štátov a tabuľky.


Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana ChrastinováD. Názov projektu

Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ


Časová etapa 1 (rok 2013)

Rozvoj trhu s pôdou vo vzťahu k pozemkovým úpravám


Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

V roku 2013 bol hodnotený rozsah predaja poľnohospodárskej pôdy vo vybraných okresoch Slovenska vo vzťahu k pozemkovým úpravám, porovnanie výšky trhových cien poľnohospodárskej pôdy, analýza údajov o transakciách s poľnohospodárskou pôdou v roku 2012, ich štatistické spracovanie a vyhodnotenie podľa druhu pozemku, veľkostných kategórií a veľkostných intervalov pozemkov. Riešenie úlohy nadväzovalo na predchádzajúci rad sledovania vývoja trhových cien pôdy a podmienok rozvoja trhu s pôdou vo vybraných dvanástich okresoch Slovenska.

K riešeniu boli využité predovšetkým dáta získané z Výskumného ústavu geodézie a kartografie, z katastra nehnuteľností o transakciách s pôdou, ďalej údaje z Odboru pozemkového MPRV SR, z informačných listov MPRV SR a bonitačnej banky dát VÚEPP. Projekt rozšíril budovanú databázu na VÚEPP o transakciách na trhu s pôdou v sledovaných regiónoch.


Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.