Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2012

V roku 2012 boli riešené 3 úlohy výskumu a vývoja, ktorých riešenie začalo v roku 2010. V treťom roku riešenia úloh výskumu a vývoja boli riešené časové etapy nasledovne:

 

A. Názov projektu

Predikcia dosahov návrhov a zmien agrárnych politík

 

Časová etapa 3 (rok 2012)

Predikcia dosahov agrárnych politík v odvetví poľnohospodárstva a na jeho regionálnej úrovni

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:

Tretia a posledná etapa úlohy výskumu a vývoja na obdobie rokov 2010-2012 sa zaoberala viacerými oblasťami dosahov súčasnej a budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP EÚ). Bola zameraná na dve dominantné oblasti výskumu a vývoja:

  • • na analýzy efektov politík v období rokov 2006, resp. 2007 až 2011,
  • • na aktualizáciu dosahov novej SPP po roku 2013 prioritne v oblasti priamej podpory,

Okrem riešení identifikácie efektov politík, použitých už v roku 2011 boli v práci rozvíjané nové metodické riešenia hodnotenia efektov politík. Oproti roku 2011 boli orientované aj na výšku a rozsah poskytovaných podpôr a ich efekty. Výsledky dokumentujú skutočnosť, že politiky neovplyvňujú iba subjekty, na ktoré sú ich opatrenia primárne zamerané, ale majú aj významné multiplikačné a substitučné účinky.Práca potvrdila a identifikovala tieto efekty, ktoré sa prejavili regionálne veľmi diferencovane. V kontexte synergických efektov uplatnenia opatrení agrárnych politík bolo riešené odvodenie a analýza multifunkcionality poľnohospodárstva a identifikovanie jej zmien v priebehu programovacieho obdobia PRV 2007-2013.

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marian Božik, PhD.

 

B. Názov projektu

Ekonomické aspekty potravinovej vertikály v podmienkach EÚ

 

Časová etapa 3 (rok 2012)

Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky- Distribúcia ziskov v potravinovej vertikále

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:

Výskumná úloha bola zameraná na zhodnotenie úrovne a vplyvu ekonomických parametrov poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky. Akcent bol položený aj na rozhodujúce faktory ovplyvňujúce dôchodkovú situáciu a ekonomickú stabilitu poľnohospodárstva. Súčasťou práce bola aj analýza podnikateľskej a vlastníckej štruktúry, zhodnotenie podpornej politiky súhrnne a podľa druhov podpôr ako aj v kontexte vybraných ekonomických ukazovateľov zmapované na úrovni okresov SR. Poľnohospodárstvo je dlhodobo charakteristické úspornosťou nákladových faktorov s dosahom na pokles zamestnanosti zvyšujúcu sa regionálnu diferenciáciu vo výsledkoch hospodárenia, nedostatočnú obnovu fixného kapitálu a jeho vysokú opotrebovanosť. Pokles poľnohospodárskej produkcie (rastlinnej a živočíšnej výroby), preferovanie rastlinnej výroby pred živočíšnou s rozdielnym vývojom rozsahu výroby a intenzity (zaostávanie za okolitými krajinami), strata postavenia a výrobného potenciálu živočíšnej výroby (pokles počtu zvierat, najmä hovädzieho dobytka) a postupná eliminácia chovov najmä ošípaných a hydiny.

Výskumná úloha je zameraná aj na hodnotenie cenových a dodávateľsko-odberateľských vzťahov vo vertikále potravín, pričom detailnejšie analýzy boli vykonané pre vertikály hydiny, ovocia a zeleniny.
 

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová

 

C. Názov projektu

Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ

 

Časová etapa 3 (rok 2012)

Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu vo vzťahu k zmenám podnikateľskej štruktúry v podmienkach EÚ

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 3:

Výskumná úloha bola zameraná na hodnotenie úrovne rozvoja trhu s pôdou vo vzťahu k danej úrovni podnikateľskej štruktúry na pôdnom fonde podľa právnych foriem hospodárenia. Bola vykonaná analýza údajov o transakciách s poľnohospodárskou pôdou v roku 2011 za katastrálne územia vo výberovom súbore 12 okresov. Údaje boli vyhodnotené podľa druhu pozemku, veľkostných intervalov pozemkov a účelu ďalšieho využitia. Sumárne vyhodnotenie bolo spracované na úrovni okresov (krajov). Riešitelia vykonali analýzu a zhodnotili časový vývoj ukazovateľov (počet, druh predaných pozemkov, výmera predanej pôdy, priemerná trhová cena predanej pôdy) za obdobie 2001-2011 vo výberovom súbore 6 okresov, sumárne vyhodnotili získané údaje na základe prírodných charakteristík a regionálnej úrovne.
 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.