Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2011

Od roku 2010 sú na ústave riešené štyri rezortné projekty výskumu a vývoja, s realizáciou v rokoch 2010 – 2012. Riešená problematika nadväzuje na výsledky rezortného výskumu ukončeného v roku 2009.

 

 

A. Názov projektu

Predikcia dosahov návrhov a zmien agrárnych politík

V roku 2011 bude druhá etapa projektu samostatne posudzovať problematiku predikcie dosahov návrhov a zmien agrárnych politík z hľadiska vzťahu medzi spoločenskými zdrojmi a dosahovanými úžitkami v odvetví poľnohospodárstva Slovenska a jeho regiónov.
 

Časová etapa 2 (rok 2011)

Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva a v regiónoch Slovenska

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:

Riešiteľský kolektív predpokladá, že v priebehu roku 2011 už budú jasne profilované a finalizované nielen názory, ale aj opatrenia novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), platnej po roku 2013. Argumenty formujúce slovenské stanoviská boli v značnom rozsahu spracované vo výskumnej správe za rok 2010. V tejto etape budú podporené ďalším vedeckým skúmaním a výsledkami podmienenými modelovaním dosahov variantných uplatnení SPP použitím aktualizovaných modelových nástrojov VÚEPP na národnej ako aj regionálnej úrovni poľnohospodárstva a odvetvia v modeli všeobecnej vypočítateľnej rovnováhy. Nové metodické nástroje použité k analýze efektov Programu rozvoja vidieka 2007-2013 v roku 2010 budú tejto etape ďalej rozpracované k meraniu celkových efektov na produkčný a ekonomický vývoj poľnohospodárstva Slovenska.
 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marian Božik, PhD.

 

B. Názov projektu

Ekonomické aspekty potravinovej vertikály v podmienkach EÚ

V roku 2011 budú riešené dva problémové okruhy projektu Ekonomické aspekty potravinovej vertikály v podmienkach EÚ. Prvý okruh je zameraný na zhodnotenie ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby v rozdielnych prírodných podmienkach Slovenska. Riešenie druhého okruhu sa koncentruje na prierezové charakteristiky súčasného agropotravinárskeho dodávateľského reťazca s akcentom na komodity rastlinného pôvodu.

 

Časová etapa 2 (rok 2011)

Ekonomická výkonnosť poľnohospodárskej výroby a jej výrobkov v rozdielnych prírodných podmienkach Slovenska

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:

V rámci druhej časovej etapy bude analyzovaná ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva na úrovni odvetvia a podľa rozdielnych prírodných podmienok Slovenska, takisto bude analyzovaný vývoj efektívnosti vybraných poľnohospodárskych komodít. Ďalšie výskumné aktivity v rámci tejto etapy budú zamerané na skúmanie vplyvu podpornej politiky poľnohospodárstva v kontexte ekonomickej výkonnosti, analýzu trhových väzieb a prejavov vertikálnej koordinácie a integrácie v agropotravinárskom dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
 

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová

 

C. Názov projektu

Analýza agropotravinárskeho zahraničného obchodu

V roku 2011 budú výskumné aktivity v rámci projektu „Analýza agropotravinárskeho zahraničného obchodu“ zamerané na analýzu a predikciu konkurencieschopnosti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby SR.

 

Časová etapa 2 (rok 2011)

Analýza a prognóza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby Slovenskej republiky

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:

V rámci druhej etapy riešenia projektu budú výskumné činnosti orientované na analýzu a prognózu vývoja trhu s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v SR a takisto zhodnotenie konkurencieschopnosti slovenských agropotravinárskych výrobkov na medzinárodných trhoch a možností ich odbytu. Súčasťou tejto etapy bude aj zhodnotenie ekonomickej efektívnosti a zapojenia vybraných odborov potravinárskeho priemyslu SR do zahranično-obchodnej tovarovej výmeny. 
 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gálik, PhD.

 

D. Názov projektu

Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ

V roku 2011 bude riešenie zamerané na hodnotenie vývoja trhu s pôdou v rozdielnych prírodných podmienkach Slovenska na základe jestvujúcej databázy a modelových riešení využitia poľnohospodárskej pôdy podľa kategorizácie územia do poľnohospodárskych prírodných oblastí (PPO).

 

Časová etapa 2 (rok 2011)

Rozvoj trhu s pôdou v poľnohospodárskych prírodných oblastiach

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 2:

V druhom roku riešenia bude výskum okrem regionálneho zamerania rozšírený aj o analýzu rozvoja trhu s pôdou a trhu nájmu pôdy v rozdielnych prírodných podmienkach vyjadrených poľnohospodárskymi prírodnými oblasťami, ktoré patria k rozhodujúcim činiteľom ekonomickej efektívnosti a diferenciácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych podnikov. V nadväznosti na riešenie z predchádzajúcich rokov sa bude rozširovať údajová základňa o výmerách predávanej poľnohospodárskej pôdy a výške kúpno-predajných cien pôdy v roku 2010 vo vybraných okresoch Slovenska: Dunajská Streda, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Svidník, Michalovce, Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice-okolie.
 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.