Domov > Výskumné projekty

Výsledky výskumu - výskumné práce v roku 2010

V roku 2010 sa na ústave začali riešiť štyri rezortné projekty – úlohy výskumu a vývoja, s dobou riešenia v rokoch 2010 – 2012. Riešená problematika nadviazala na výsledky rezortnej úlohy, ukončenej v roku 2009 a rozvíjala ich. Bola naďalej orientovaná na podporu rozhodovacieho procesu decíznej sféry a prispievala k maximálnemu využitiu ekonomických nástrojov politík na revitalizáciu poľnohospodárskej výroby a využitie prírodných zdrojov.

 

 

A. Názov projektu

Predikcia dosahov návrhov a zmien agrárnych politík

V roku 2010 boli výskumné aktivity v rámci projektu „Predikcia dosahov návrhov a zmien agrárnych politík“ cielené na skúmanie vzájomnej interakcie ekonomických a environmentálnych aspektov v udržateľnom rozvoji poľnohospodárstva a vidieka.

 

Časová etapa 1 (rok 2010)

Interakcia ekonomických a environmentálnych aspektov v udržateľnom rozvoji poľnohospodárstva a vidieka

 

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

Výskum sa zaoberá vplyvom politík na agropotravinársky trh EÚ a trh s jednotlivými komoditami v rámci poľnohospodárstva (ako odvetvia národného hospodárstva) a takisto na úrovni fariem. Okrem využitia modelových riešení (AG-MEMOD, CGE-VÚEPP, multiplikačná analýza) boli v prvej časovej etape projektu uplatnené aj metodické postupy analýzy rizika a nové prístupy k hodnoteniu podporných politík na úrovni fariem. Z výsledkov vyplýva, že trhy sú viac ovplyvňované trhovými silami ako súčasnými poľnohospodárskymi politikami, ktoré uplatňujú do značnej miery nástroje na oddelenie od produkcie (decoupling). Z modelového riešenia CGE (Computable General Equilibrium) uplatnenia scenárov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie po roku 2013 vyplývajú, s výnimkou zrušenia I. piliera SPP, ich pomerne neutrálne efekty. Liberalizačný scenár priniesol najnepriaznivejšie výsledky. Výsledky aplikácie PSM-DID (Propensity Score Matching - Difference in Differences) a zmiešaných modelov (Mixed Model) na úrovni fariem ilustrujú možnosti uplatnenia nových progresívnych modelových riešení tohto typu hodnotenia efektívnosti a účinnosti opatrení a nástrojov politík. Tento prístup na úrovni fariem a regiónov považujeme v budúcnosti za dominantný.
 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marian Božik, PhD.

 

B. Názov projektu

Ekonomické aspekty potravinovej vertikály v podmienkach EÚ

V roku 2010 boli výskumné aktivity v rámci projektu „Ekonomické aspekty potravinovej vertikály v podmienkach EÚ“ zamerané na hodnotenie dôsledkov zmien ekonomickej efektívnosti na výkonnosť poľnohospodárskej výroby právnych foriem hospodárenia.

 

Časová etapa 1 (rok 2010)

Zhodnotenie dôsledkov zmien ekonomickej efektívnosti na výkonnosť poľnohospodárskej výroby právnych foriem hospodárenia

 

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

Cieľom časovej etapy bola detailná analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby. Hodnotenie efektívnosti slovenského poľnohospodárstva sa vykonalo v dvoch úrovniach. Prvá úroveň zachytáva výkonnosť poľnohospodárstva v rámci európskeho priestoru, a to v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie. Druhá úroveň je zameraná na hodnotenie ekonomickej efektívnosti, kde boli analyzované zmeny ekonomickej efektívnosti slovenského poľnohospodárstva, právnych foriem hospodárenia a výrobkových odvetví, vlastníckej a podnikateľskej štruktúre, ku ktorým postupne dochádzalo v období rokov 2008-2009. Rozhodujúci akcent bol položený aj na podpornú politiku.
 

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová

 

C. Názov projektu

Analýza agropotravinárskeho zahraničného obchodu

V roku 2010 boli výskumné aktivity v rámci projektu „Analýza agropotravinárskeho zahraničného obchodu“ zamerané na hodnotenie faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú ponuku a dopyt hlavných agropotravinárskych komodít na slovenskom trhu.

 

Časová etapa 1 (rok 2010)

Dosahy rozhodnutí Svetovej obchodnej organizácie na agropotravinársky zahraničný obchod SR

 

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

V súlade s aktuálnymi požiadavkami a potrebami MPRV SR sa v rámci riešenia zabezpečovalo monitorovanie a vypracovávanie analytických podkladov, ktoré detailne zmapovali doterajší vývoj nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu v časovom období rokov 2004 až 2009, poukázali na zmeny jeho štruktúry spôsobené vstupom SR do EÚ a v neposlednom rade odhalili existujúce, ako aj skryté exportné možnosti v rámci spoločného trhu a hlavne na trhoch tretích krajín, čo by z hľadiska budúceho vývoja mohlo priniesť priaznivé zníženie nášho záporného salda v zahraničnom obchode. Z hľadiska komplexnosti riešenia sa na základe analýzy bilančných ukazovateľov identifikovali faktory, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú ponuku a dopyt hlavných agropotravinárskych komodít na slovenskom trhu. Konkrétne išlo o komodity mlieko, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, hydina a vajcia, obilniny, olejniny, biopalivá, vinič hroznorodý a víno, cukrová repa a cukor, ovocie a zelenina. Pravidelné monitorovanie situácie na agrárnych trhoch umožňuje predvídať zásadné zmeny v ich vývoji, t.j. v strednodobom (trojročnom) horizonte predikovať budúci vývoj v ponuke a dopyte na Slovensku.
 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gálik, PhD.

 

D. Názov projektu

Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ

V roku 2010 boli výskumné aktivity v rámci projektu „Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ“ zamerané na zhodnotenie vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde a výšky nájomného za prenajaté pozemky.

 

Časová etapa 1 (rok 2010)

Analýza vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde a rozvoj trhu s pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska

 

Stručný popis výskumných aktivít v rámci časovej etapy 1:

Výskumné aktivity boli zamerané na analýzu a vyhodnotenie vlastníckych a užívateľských vzťahov k pôde, rozsahu prenajatej pôdy, formy a dĺžky prenájmu, výšky nájomného za prenajaté pozemky, vplyvu SPP na formovanie trhu s pôdou. Obsahom úlohy bolo aj monitorovanie trhu s pôdou a trhu nájmu vo vybraných regiónoch SR pred ukončením vynegociovaného sedemročného moratória na predaj pôdy. Výskumná práca rozšírila databázu, budovanú na ústave, o transakciách na trhu s pôdou v sledovaných regiónoch. Analyzovala aj faktory, ktoré napomáhajú rozvoju trhu s pôdou, ako sú pozemkové úpravy, ale aj faktorov, ktoré brzdia rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou, medzi ktoré patrí najmä neukončený proces reštitúcií a pod.
 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.