Domov > Výskumné projekty - Štúdie

Štúdie 2013

 1. allŠtúdia č. 182/2013
  BUDAY, Š. Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ. Bratislava : VÚEPP, 2013. - 123 s. - Sprievodný materiál: 31 tab. v texte, 74 grafov v texte, príl. 8. - ISBN 978-80-8058-586-0
  Abstrakt : Monografia sa zaoberá viacerými oblasťami dosahov súčasnej a budúcej SPP EÚ. Je zameraná na dve hlavné oblasti výskumu a vývoja: - na analýzy efektov politík v rokoch 2006, 2007-2011, - a na aktualizáciu dosahov novej SPP po roku 2013 prioritne v oblasti priamej podpory. Výsledky práce otvorili jeden závažný problém. Hoci rozsah poľnohospodárstva a jeho výroby nedosahuje rozsah jeho najväčších konkurentov, jeho podmienky sú regionálne tak odlišné, že nie je možné naň aplikovať ani jednu schému, resp. alternatívu SPP EÚ a to ani v oblasti I. piliera.
 2. allŠtúdia č. 183/2013
  BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. - BRODOVÁ, M. - ŠTULRAJTER, Z. Predikcia dosahov agrárnych politík v odvetví poľnohospodárstva a na jeho regionálnej úrovni. Bratislava : VÚEPP, 2013. - 156 s. - Sprievodný materiál: 42 tab., 53 grafov, 8 obr., 5 diagramov, sam. príloha. - ISBN 978-80-8058-587-7
  Abstrakt : Monografia sa zaoberá viacerými oblasťami dosahov súčasnej a budúcej SPP EÚ. Je zameraná na dve hlavné oblasti výskumu a vývoja: - na analýzy efektov politík v rokoch 2006, 2007-2011, - a na aktualizáciu dosahov novej SPP po roku 2013 prioritne v oblasti priamej podpory. Výsledky práce otvorili jeden závažný problém. Hoci rozsah poľnohospodárstva a jeho výroby nedosahuje rozsah jeho najväčších konkurentov, jeho podmienky sú regionálne tak odlišné, že nie je možné naň aplikovať ani jednu schému, resp. alternatívu SPP EÚ a to ani v oblasti I. piliera.
 3. allŠtúdia č. 184/2013
  MATOŠKOVÁ, D. Trhovo odbytové vzťahy v agropotravinárskom sektore s akcentom na vertikály hydiny, ovocia a zeleniny. Bratislava : VÚEPP, 2013. - 156 s. - Sprievodný materiál: 88 tab. v texte, 57 grafov v texte, 32 tab. príloh. - ISBN 978-80-8058-588-4.
  Abstrakt : Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca bola zameraná na sektor hydiny, ovocia a zeleniny vrátane identifikácie príčin daného stavu s dopadom na konkurencieschopnosť skúmaných komodít na domácom a zahraničnom trhu v období 2002-2011. Dekompozícia spotrebiteľských cien týchto komodít vyústila do hodnotenia vývoja marketingovej marže medzi prvovýrobou, spracovateľským priemyslom a obchodom. Z výsledkov vyplynulo, že medzi tento sektor výrazne ovplyvňuje konkurenčný tlak na trhu EÚ, volatilita cien, vysoká nákladovosť výroby a nevyvážené dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
 4. allŠtúdia č. 185/2013
  CHRASTINOVÁ, Z. Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky. Bratislava : VÚEPP, 2013. - 97 s. - Sprievodný materiál: 53 tab. v texte, 31 grafov v texte, 37 tab. príloh. - ISBN 978-80-589-1.
  Abstrakt : Odvetvia poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú úzko späté a na seba nadväzujú. Poľnohospodárstvo na Slovensku prechádzalo za posledné roky zložitým vývojovým obdobím recesie a v súčasnosti pretrváva v stagnácii až poklese v rozhodujúcich ekonomických a výrobných ukazovateľoch. Rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim dôchodkovú situáciu a ekonomickú stabilitu poľnohospodárstva je efektívnosť výroby a najmä podporná politika, prostredníctvom ktorej sa čiastočne zabezpečuje finančná disponibilita podnikov. K ďalším determinantom patrí úspornosť nákladových faktorov poľnohospodárskych podnikov s dosahom na pokles zamestnanosti zvyšujúcu sa regionálnu diferenciáciu vo výsledkoch hospodárenia, nedostatočnú obnovu fixného kapitálu a jeho vysokú opotrebovanosť.
 5. allŠtúdia č. 186/2013
  GÁLIK, J. Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2012. Bratislava : VÚEPP, 2013. - 66 s. - Sprievodný materiál: 17 tab. v texte, 1 graf, 52 tab. príloh, 3 grafické prílohy. - ISBN 978-80-8058-590-7.
  Abstrakt : Ročenka s časovým odstupom nadväzuje na ročenku za rok 2010. Z teritoriálneho hľadiska je zameraná na vývoj vzájomnej obchodnej výmeny SR s jednotlivými krajinami a významnými obchodnými zoskupeniami v rámci základného členenia na krajiny Eu-27 a tretie krajiny. Potvrdilo sa neustále posilňovanie vzájomnej obchodnej výmeny SR s členskými krajinami EÚ, či už na strane dovozu, ako aj vývozu. Detailne poukazuje na výrazné oživenie agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR v roku 2012, ktoré v konečnom dôsledku vyústilo do rapídneho poklesu negatívnej obchodnej bilancie až na úroveň -409,5 mil. EUR - pokles o 49,1 perc. Z historických údajov v ére samostatnej SR ide o najnižšie záporné saldo v obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami od roku 1996. Z dôvodu uceleného pohľadu je ročenka obohatená aj o štruktúru a výkonnosť agropotravinárskeho zahraničného obchodu ostatných členských krajín EÚ.