Domov > Výskumné projekty - Štúdie

Štúdie 2012

 1. allŠtúdia č. 177/2012
  GÁLIK, J. Analýza a prognóza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby Slovenskej republiky. Bratislava : VÚEPP, 2012. - 145 s. : Tab. 74, grafy 41, sam. príl. 37 tab. ISBN 978-80-8058-575-4
  Abstrakt : Zahraničný obchod a tovarová výmena má zásadný vplyv na fungovanie otvorenej ekonomiky SR. Z hľadiska komplexnosti riešenia je štúdia na základe analýzy bilančných ukazovateľov zameraná aj na identifikáciu faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú ponuku a dopyt hlavných agropotravinárskych komodít na slovenskom trhu. Konkrétne o komodity mlieko, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, hydina a vajcia, obilniny, olejniny, vinič hroznorodý a víno, cukrová repa a cukor, ovocie a zelenina. Monitorovanie situácie na agrárnych trhoch umožňuje predvídať zásadné zmeny v ich vývoji, t.j. v strednodobom horizonte predikovať budúci vývoj v ponuke a dopyte na Slovensku. V nadväznosti na uvedené rozhodujúce poľnohospodárske komodity je riešenie rozšírené o vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti a zapojenosti do medzinárodnej deľby práce nadväzujúcich odborov potravinárskeho priemyslu SR.
 2. allŠtúdia č. 178/2012
  BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska. Bratislava : VÚEPP, 2012. - 172 s. : Tab. 28, grafy 164, sam. príl. 3 ISBN 978-80-8058-576-1
  Abstrakt : Štúdia sa zaoberá viacerými oblasťami dosahov súčasnej a budúcej SPP EÚ. Prvá časť analyzuje efekty pôsobenia SPP v rokoch 2007-2010 v opatreniach politiky rozvoja vidieka a niektorých opatrení viazaných priamych platieb na prijímateľov, beneficientov tejto podpory pričom využíva pokročilé metódy identifikujúce väzby charakteristík politikami podporených a nepodporených fariem. Orientuje sa na vplyv podporných politík na produkčné ekonomické zmeny poľnohospodárskych podnikov a hodnotí efektívnosť vybraných opatrení politík. Druhá časť uvádza výsledky prognózy dosahov reformy SPP EÚ a zmien po roku 2013 a to hlavne v citlivých oblastiach, konkrétne dosah legislatívneho návrhu nariadení EK EÚ predstaveného verejnosti 12.10.2011. V oboch častiach štúdie sú využité aktualizované modelové riešenia a modelové alternatívy SPP po roku 2013 a výsledky sú porovnávané so súčasným návrhom EK EÚ (scenáre).
 3. allŠtúdia č. 179/2012
  MATOŠKOVÁ, D. - BELEŠOVÁ, S. - KRÍŽOVÁ, S. Vertikálna koordinácia a integrácia dodávateľsko odberateľského reťazca s akcentom na komodity rastlinného pôvodu. Bratislava : VÚEPP, 2012. - 140 s. : Tab. 94, grafy 34 ISBN 978-80-8058-577-8
  Abstrakt : Globalizačné procesy so sebou priniesli vstup nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré k nám masívne dovážajú potraviny zahraničnej proveniencie, na ktoré Slováci míňajú viac ako polovicu svojho potravinového rozpočtu. Nevyváženosť obchodných vzťahov v potravinovej vertikále zákonite vedie k dominancii obchodných reťazcov, avšak dominantní sú spracovatelia voči prvovýrobcom, nakoľko si surovinu môžu doviezť zo zahraničia. Vo vzťahu k obchodným reťazcom sa dodávatelia sťažujú na nízky podiel slovenských výrobkov v obchodnej sieti, vysoké obchodné marže, netransparentnosť finančných tokov a finančnú nedisciplinovanosť. V skúmaných vertikálach existujú rezervy v majetkovej prepojenosti, účinných programoch pomoci dodávateľom a funkčnosti odbytových organizácií výrobcov. Z uvedených dôvodov sa odporúča posilniť vyjednávacie pozície poľnohospodárov zakladaním silných odbytových organizácií výrobcov, zriadiť expertnú skupinu na analyzovanie distribúcie zisku na jednotlivých stupňoch potravinovej vertikály, rokovať so ŠÚ SR a zabezpečiť dostatok transparentných informácií o tvorbe spotrebiteľských cien a rozložení ziskových rozpätí v potravinovom reťazci, vytvoriť efektívny systém kontroly dodržiavania relevantných legislatívnych úprav a propagovať spotrebu slovenských výrobkov v masmédiách.
 4. allŠtúdia č. 180/2012
  CHRASTINOVÁ, Z. Ekonomická výkonnosť poľnohospodárskej výroby a jej výrobkov v rozdielnych prírodných podmienkach Slovenska. Bratislava : VÚEPP, 2012. - 83 s. : tab. 46, grafy 28. ISBN 978-80-8058-578-5
  Abstrakt : Slovenské poľnohospodárstvo je charakteristické výraznou diferenciáciou výsledkov poľnohospodárskych podnikov hospodáriacich v rozdielnych prírodných podmienkach. V rámci SR rozlišujeme dve rozhodujúce oblasti - a to oblasti znevýhodnené (LFA)a oblasti produkčné. Na ekonomickú efektívnosť podnikov hospodáriacich v rozdielnych prírodných podmienkach vplývajú viaceré faktory, ale rozhodujúca je SPP EÚ, ktorá v súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom rôznych podpôr asi 30 perc. hrubých príjmov poľnohospodárov. Na Slovensku existujú ph. podniky hospodáriace v podobných prírodných podmienkach s podobnou štruktúrou výroby a veľkosťou podnikov, ale dosahujú rozdielne výsledky hospodárenia. Pre objektívne vysvetlenie boli identifikované príčiny týchto rozdielov. Podporná politika zohráva rozhodujúci význam v dôchodkovej stabilite podnikov hospodáriacich tak v produkčných ako aj v znevýhodnených podmienkach. Podpory stimulujú nielen ekonomiku podnikov a komodít, ale aj investičný proces, čo spätne vplýva na znižovanie nákladov cez produktivitu práce. Okrem vyrovnávacích príspevkov za znevýhodnené prírodné podmienky sú poľnohospodárskym podnikom vyplácané aj priame platby, ktoré cez výnosy výrazne ovplyňujú ich dôchodkovú situáciu. Zlepšujú rentabilitu výrobkových odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby a tým rentabilitu podniku ako celku. V znevýhodnených oblastiach hospodári takmer 50 perc. podnikov, ktoré obhospodarujú viac ako 45 perc. poľnohospodárskej pôdy. Medzi výsledkami hospodárenia, prepočítanými na ha p.p., dosiahnutými v produkčných a v znevýhodnených oblastiach sú značné rozdiely v úrovni väčšiny ukazovateľov, čoho príčinou sú aj rozdielne prírodné podmienky. Úroveň ekonomických ukazovateľov ph. podnikov hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach bola v porovnaní s priemernými výsledkami poľnohospodárstva SR o 20-35 perc. nižšia a vo vybraných ukazovateľoch dosahovala len 30 perc.-né, resp. polovičné hodnoty produkčných oblastí.
 5. allŠtúdia č. 181/2012
  BUDAY, Š. - RYBÁR, V. - GRAUSOVÁ, G. Rozvoj trhu s pôdou v poľnohospodárskych prírodných oblastiach. Bratislava : VÚEPP, 2012. - 75 s. : Tab. 42, grafy 22, sam. tab. príl. 48 s. ISBN 978-80-8058-579-2
  Abstrakt : Naďalej sa potvrdzuje trend, že najväčší počet predaných pozemkov bol vo výmere do 1 ha, zatiaľ čo počet pozemkov nad 1 ha predstavoval len 8 perc. z celkového počtu predaných pozemkov. V roku 2010 okrem základného monitorovania trhu s poľnohospodárskou pôdou bolo pristúpené k sledovaniu analýz na trhu s poľnohospodárskou pôdou z hľadiska zaradenia predávanej pôdy do poľnohospodárskych prírodných a výrobných oblastí. Z predanej výmery poľnohospodárskej pôdy členenej podľa PPO vo vybranom súbore okresov Slovenska za obdobie rokov 2001-2010 spadala najväčšia časť do prírodnej oblasti nížin teplých (74,98 perc.). Počtom predaných pozemkov dominoval okres Liptovský Mikuláš v poľnohospodárskej prírodnej oblasti vrchovín. Podľa zaradenia pôdy výberového súboru do poľnohospodárskych výrobných oblastí bola v rokoch 2001-2010 predaná najväčšia výmera poľnohospodárskej pôdy v kukuričnej výrobnej oblasti (77,68 perc.), najmenšia výmera poľnohospodárskej pôdy bola predaná v zemiakarskej výrobnej oblasti. Rovnaké poradie poľnohospodárskych výrobných oblastí bolo aj pri analýze počtu predaných pozemkov. Vo výške priemernej trhovej ceny v rámci poľnohospodárskych výrobných oblastí za sledované obdobie dominovala zemiakarská výrobná oblasť.