Domov > Výskumné projekty - Štúdie

Štúdie 2011

 1. allŠtúdia č. 170/2011
  GÁLIK, J. Dosahy rozhodnutí svetovej obchodnej organizácie na agropotravinársky zahraničný obchod SR. Bratislava : VÚEPP, 2011. - 150 s. : Tab. 65, grafy 54, samostatná príl. 62 tab. ISBN 978-80-8058-555-6
  Abstrakt : Analytické podklady, ktoré detailne mapujú doterajší vývoj nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu v dlhšom časovom horizonte poukazujú na zmeny jeho štruktúry spôsobené vstupom SR do EÚ a neposlednom rade odhalili existujúce aj skryté exportné možnosti v rámci spoločného trhu a hlavne na trhoch tretích krajín, čo by z hľadiska budúceho vývoja mohlo priniesť priaznivé zníženie nášho záporného salda v zahraničnom obchode. Z hľadiska komplexnosti riešenia je štúdia zameraná na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt hlavných agropotravinárskych komodít na slovenskom trhu. Pravidelné monitorovanie situácie na agrárnych trhoch umožňuje predvídať zásadné zmeny v ich vývoji.
 2. allŠtúdia č. 171/2011
  BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. - ZVALO, D. Interakcia ekonomických a environmentálnych aspektov v udržateľnom rozvoji poľnohospodárstva a vidieka. Bratislava : VÚEPP, 2011. - 95 s. : Tab. 52, grafy 85 ISBN 978-80-8058-556-3
  Abstrakt : Štúdia sa zaoberá efektami vyvolanými politikami v odvetví poľnohospodárstva. Okrem využitia multiplikačnej analýzy boli v prvej etape projektu uplatnené aj metodické postupy analýzy rizika u vybraných komodít rastlinnej a živočíšnej výroby na mikroúrovni individuálnej farmy a nové prístupy k hodnoteniu podporných politík na úrovni fariem. Pri analýze rizika bol použitý modelový prístup predikujúci kvalitu výstupu. Cieľom práce bolo vytvoriť taký model, aby spĺňal všetky náležitosti, ktoré má reálny investičný zámer obsahovať. Model umožnil hodnotenie jednotlivých variantov na základe čistej súčasnej hodnoty.
 3. allŠtúdia č. 172/2011
  MATOŠKOVÁ, D. Prierezové charakteristiky súčasného agropotravinárskeho dodávateľského reťazca s akcentom na komodity živočíšneho pôvodu. Bratislava : VÚEPP, 2011. - 128 s. : Tab. 84, grafy 35 ISBN 978-80-8058-557-0
  Abstrakt : Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca bola zameraná na sektor mlieka a mäsa vrátane identifikácie príčin daného stavu s dopadom na konkurencieschopnosť živočíšnych komodít na domácom a zahraničnom trhu v rokoch 2000-2009. Dekompozícia spotrebiteľských cien vyústila do hodnotenia vývoja marketingovej marže medzi prvovýrobou, spracovateľským priemyslom a obchodom. Z výsledkov vyplynulo, že odvetvie živočíšnej výroby je dlhodobo v recesii, situáciu ovplyvňuje konkurenčný tlak na trhu EÚ, voalilita cien, vysoká nákladovosť výroby a nevyvážené dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Výroba mlieka, jatočného hovädzieho dobytka a ošípaných je bez podpory nerentabilná, čo sa prejavilo v poklese stavov zvierat a následne produkcie. Pozitívnou je skutočnosť, že mliekarenský a mäsový priemysel v roku 2009 generoval zisk, avšak na úkor prvovýroby v dôsledku nízkych cien suroviny. Globalizačné procesy so sebou priniesli vstup nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré k nám masívne dovážajú potraviny zahraničnej proviniencie, na ktoré Slováci míňajú takmer polovicu potravinového rozpočtu. Vo vzťahu k obchodným reťazcom sa dodávatelia sťažujú na netransparentnosť finančných tokov a finančnú nedisciplinovanosť. V skúmanej vertikále sú rezervy v majetkovej prepojenosti, účinných programoch pomoci dodávateľom a funkčnosti odbytových organizácií výrobcov.
 4. allŠtúdia č. 173/2011
  MATOŠKOVÁ, D. Prognóza vývoja agropotravinárskych trhov vo svete a na Slovensko Bratislava : VÚEPP, 2011. - 99 s. : Ta. 30, grafy 44 ISBN 978-80-8058-558-7
  Abstrakt : Cieľom úlohy bolo vypracovať prognózu slovenského poľnohospodárstva v rokoch 2010-2019 s akcentom na vývoj agropotravinárskeho trhu s mliekom, hovädzím, bravčovým, hydinovým a ovčím mäsom, obilninami, olejninami, okopaninami, ovocím, zeleninou a vínom. Súčasťou práce bola prognóza vývoja cien sledovaných agrárnych komodít, produkcie, intenzitných parametrov, stavov zvierat, zberových plôch a tiež smerovanie teritoriálnej a výrobnej štruktúry našej medzinárodnej obchodnej výmeny v budúcnosti. Vzhľadom na svoj obmedzený trhový priestor patrí Slovensko k ekonomikám, ktorých agrárny sektor výrazne ovplyvňuje situácia na medzinárodných trhoch, preto sa predpokladaná práca zamerala aj na dopyt a ponuku na svetovom trhu.
 5. allŠtúdia č. 174/2011
  CHRASTINOVÁ, Z. Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby podľa právnych foriem hospodárenia. Bratislava : VÚEPP, 2011. - 84 s. : Tab. 53, grafy 31, príl. ISBN 978-80-8058-559-4
  Abstrakt : Výskumné riešenie úlohy je orientované na hodnotenie slovenského poľnohospodárstva, ktoré bolo vykonané v dvoch úrovniach. Prvá úroveň zachytáva výkonnosť poľnohospodárstva v rámci európskeho priestoru a to v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ. Druhá je zameraná na hodnotenie ekonomickej efektívnosti , kde boli analyzované zmeny v ekonomickej efektívnosti slovenského poľnohospodárstva, právnych foriem hospodárenia a výrobkových odvetví, vlastníckej a podnikateľskej štruktúre, ku ktorým postupne dochádzalo v období rokov 2008-2009. Rozhodujúci akcent bol položený aj na podpornú politiku. Rozdielnu ekonomickú efektívnosť pozorovať medzi právnymi formami podnikania, a veľkostnou štruktúrou podnikov. Pretrvávajú diferencie medzi podnikovou a výrobkovou efektívnosťou. Pod súčasný stav poľnohospodárstva, najmä jeho produkčnej výkonnosti sa podpísal aj systém podpôr, ktorý umožňuje ich poskytovanie pri udržiavaní pôdy v dobrom stave. K tomuto prispieva aj diferenciácia úrovne podpôr v rámci krajín EÚ, ktorá núti poľnohospodárov minimalizovať výrobné náklady alebo prechádzať na extenzívne poľnohospodárstvo. Okrem toho sú to aj vplyvy globálnych trhov, s nízkymi cenami agrárnych komodít a deformované konkurenčné prostredie v rámci SPP EÚ.
 6. allŠtúdia č. 175/2011
  BUDAY, Š. - GRAUSOVÁ, G. - RYBÁR, V. Analýza vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľnohospodárskej pôde vo vybraných regiónoch Slovenska. Bratislava : VÚEPP, 2011. - 62 s. : Tab. 31, grafy 29, mapy 2, samostatná príl. ISBN 978-80-8058-554-9
  Abstrakt : Prvá časť štúdie vyhodnocuje vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde. Analyzuje rozsah prenajatej pôdy, formy a dĺžky prenájmu, výšky nájomného, nákupu poľnohospodárskej pôdy, výšky dane za pôdu aj vplyv SPP na formovanie výšky trhových cien. Tieto charakteristiky boli hodnotené na základe výsledkov dotazníkového prieskumu od respondentov z 12 okresov SR. Výsledky ukazujú, že väčšina pôdy využívanej na poľnohospodárske podnikanie je pôda prenajatá a dĺžka doby prenájmu je u väčšiny podnikateľov uzatvorená na 5-10 rokov. Ďalej, že v skutočnosti nakúpená pôda predstavuje len nepatrnú časť z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Väčšina poľnohospodárskych subjektov je za nákup pôdy a za to, aby sa pôda dostala k podnikateľom, ktorí na nej v súčasnosti hospodária. Ďalšia časť štúdie prezentuje výsledky analýz monitorovania kúpno-predajných zmlúv zavkladovaných v Katastri nehnuteľností v roku 2009 a tiež hodnotí údaje o predaji poľnohospodárskej pôdy za roky 2001-2009, odkedy je databáza informácií o transakciách na trhu s poľnohospodárskou pôdou na VÚEPP budovaná. Aj v roku 2009 patrila k najpredávanejšiemu druhu pozemku orná pôda. Najvyšší počet pozemkov sa predal v okrese Liptovský Mikuláš. Celkove prevažoval predaj pozemkov s výmerou do 1 hektára.
 7. allŠtúdia č. 176/2011
  GÁLIK, J. Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2010. Bratislava : VÚEPP, 2011. - 57 s. : Tab. 15, graf 1, samostatná tabuľková príl. 45 tab., 3 grafy ISBN 978-80-8058-570-9
  Abstrakt : Štúdia nadväzuje na rovnakú ročenku za rok 2009. Vstup SR do EÚ mal zásadný vplyv na štruktúru a vývoj nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu, čo bolo v plnej miere zohľadnené pri vypracovaní ročenky. Z teritoriálneho hľadiska štúdia je zameraná na vývoj vzájomnej obchodnej výmeny SR s jednotlivými krajinami a významnými obchodnými zoskupeniami v rámci základného členenia na krajiny EU-27 a tretie krajiny. Potvrdilo sa neustále posilnenie vzájomnej obchodnej výmeny SR s členskými krajinami EÚ či už na strane dovozu, ako aj vývozu. Detailne poukazuje na oživenie agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR v roku 2010 ako jeden zo znakov končiacej sa hospodárskej krízy, ktoré však so sebou prinieslo ďalšie prehĺbenie negatívnej obchodnej bilancie až na úroveň -997 mil. Eur. Kríza v roku 2009 vo väčšej miere postihla dopyt po výrobkoch dlhodobej spotreby, pričom pokles dopytu po potravinách bol minimálny, preto aj oživenie agroobchodu v porovnaní s celkovým zahraničným obchodom SR bolo výraznejšie. V rámci teritoriálnej štruktúry agroobchodu SR podrobne analyzuje jeho výrobkovú skladbu, v rámci ktorej sa zameriava na poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré majú rozhodujúci podiel na našom vývoze aj dovoze. Štúdia obsahuje aj hodnotenie konkurencieschopnosti pomocou ukazovateľa komparatívnych výhod - indexom RCA, ktorý sa používa na hodnotenie konkurencieschopnosti krajín v zahraničnom obchode cez ukazovateľ komparatívnej komodity. Obsahuje aj cenové rozbory, ktoré potvrdzujú, že slovenský agrárny sektor už dlhodobo dováža tovary, ktoré sú drahšie ako naše vyvážané agrárne výrobky, čo je spôsobené tým, že slovenský vývoz sa orientuje hlavne na poľnohospodárske suroviny a v dovoze dominujú spracované potravinárske výrobky s vyššou pridanou hodnotou.