Domov > Výskumné projekty - Štúdie

Štúdie 2010

 1. allŠtúdia č. 158/2010
  BOŽÍK, M. - ŠTULRAJTER, Z. - ZVALO, D. Prognóza regionálnych dopadov revízie a reformy SSP EÚ a návrhov zmien po roku 2013. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 86 s. : Tab. 19, grafy 55, mapy 6 ISBN 978-80-8058-531-0
  Abstrakt : Úloha sa zaoberá modelovým riešením a výsledkami simulácií aktuálnych tendencií a návrhov SPP EÚ po roku 2013 v širokej škále aspektov a dopadov na zmeny poľnohospodárskych štruktúr v regiónoch Slovenska. Dosahy reforiem sú analyzované hlavne z hľadiska produkčne ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva, ako aj jeho poľnohospodárskych prírodných oblastí SR. V práci sú simulované aj niektoré environmentálne dosahy SPP po roku 2013. Špecifickým aspektom modelových riešení sú odhady zmien multifunkcionality poľnohospodárstva v jej troch osiach. Modelové simulácie boli vykonané v troch scenároch - SPP EÚ po roku 2013. V scenároch disponujú diferencované ciele podpôr rozdielnym objemom finančných prostriedkov v jej I. a II. Pilieri. Tento ovplyvní rozsah produkcie a jej ekonomické efekty v regiónoch Slovenska s rozdielnou intenzitou. Z hľadiska celkového objemu podpôr, ich štruktúry a cieľov možno očakávať po roku 2013 zmeny s diferencovanými dosahmi na poľnohospodárstvo a vidiecke regióny Slovenska.
 2. allŠtúdia č. 159/2010
  MATOŠKOVÁ, D. Slovenský agropotravinársky trh a činitele konkurencieschopnosti v potravinovej vertikále. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 143 s. : tab. 104, grafy 26 ISBN 978-80-8058-535-8
  Abstrakt : Analýza faktorov potenciálne konkurencieschopnosti je riešená na základe medzinárodnej komparácie intenzitných parametrov vybraných agrárnych komodít, ekonomickej analýzy so zameraním sa hlavne na nákladovosť v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle a vývoja cien agropotravinárskych výrobkov a vstupov do výroby. Súčasťou práce sú komoditné analýzy s príslušnými bilančnými tabuľkami za obdobie rokov 2006-2008 s predikciou do roku 2018. Analýza a identifikácia skutočnej konkurencieschopnosti preverenej v reálnej obchodnej výmene je urobená na základe obchodnej výmeny SR s krajinami EÚ a tretími krajinami. Z údajov colnej štatistiky je vypočítaný ukazovateľ preukázaných komparatívnych výhod (index RCA), konkurencieschopnosť je tiež definovaná prostredníctvom segmentácie trhov. V práci je použitá aj metóda rozkladu čistého exportu, ktorá umožňuje zistiť príčiny vývoja salda obchodnej bilancie s konkrétnymi krajinami.
 3. allŠtúdia č. 160/2010
  BUCHTA, S. - VAJCÍKOVÁ, R. - FEDERIČOVÁ, Z. odnotenie priamych a nepriamych dopadov odvetvových programových dokumentov na rozvoj vidieka. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 76 s. : tab. 48, grafy 11, mapy 1 ISBN 978-80-8058-532-7
  Abstrakt : Štúdia rieši odpovede na otázku, aké boli dopadové efekty projektových podpôr. Naznačené otázky spojené s evaluáciou týchto efektov by mali viesť k potenciálnym návrhom vecných zmien, ktoré by boli aktuálne pre budúce programové obdobie, resp. ku korekcii spôsobu monitorovania budúcich projektových opatrení. Vychádza z kvantitatívnej analýzy vybraných monitorovacích indikátorov a kvalitatívnej analýzy prostredníctvom dotazníkového prieskumu vybraných beneficientov. Za skrátené programové obdobie sa hodnotili len ukončené projekty. V rámci kontinuálnosti úlohy sa i v tohtoročnej etape sledovalo čerpanie finančných prostriedkov projektových (investičných) opatrení spolu s priamymi podporami za roky 2004-2008 a ich vzájomné proporcie.
 4. allŠtúdia č. 161/2010
  CHRASTINOVÁ, Z. Ekonomická efektívnosť poľnohospodárstva a výrobkových odvetví, jeho postavenie v národnej ekonomike a inštitucionálne faktory vývoja v období rokov 2004-2008. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 101 s. : Tab. 48, grafy 42, príl. 74 tab. ISBN 978-80-8058-533-4
  Abstrakt : Práca sa zameriava na skúmanie ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a výrobkových odvetví, jeho postavenie v národnej ekonomike a inštitucionálne faktory v období rokov 2004-2008. Integrácia SR do EÚ priniesla významné zmeny v národnej ekonomike, ktorej súčasťou je aj pôdohospodárstvo. Slovensko postupne zaviedlo poľnohospodársku politiku a inštitucionálnu štruktúru v intenciách požiadaviek SPP EÚ. Z hľadiska financovania poľnohospodárstva boli rozhodujúce európske a národné zdroje a tiež vlastné zdroje podnikov. Celkové podpory do poľnohospodárstva sa zvýšili v porovnaní s obdobím pred vstupom SR do EÚ. Za roky 2004-2008 dosiahli celkové transfery do poľnohospodárstva objem 75,2 mld. Sk. Tvorili ich podpory na: priame platby, rozvoj vidieka, trhovo orientované výdavky, štátnu pomoc s národnými opatreniami ako aj na všeobecné služby. Pre rozpočtové obdobie 2007-2013 boli zriadené na úrovni EÚ dva finančné fondy - Európsky poľnohospodársky záručný fond (EAGF), ktorý je zdrojom financovania 1. piliera SPP a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý je zdrojom financovania 2. piliera SPP. Oba piliere podporného systému SPP získali postupne plnú funkčnosť. Väčšina poľnohospodárskych podnikov sa pre bankovú sféru stala pod vplyvom zaručených transferov - priamych platieb z EAGR po vstupe SR do EÚ bonitnými klientami a tým sa zvýšil ich prístup k bankovým úverom.
 5. allŠtúdia č. 162/2010
  BELEŠOVÁ, S. - KRÍŽOVÁ, S. Dlhodobá stratégia udržateľnosti rozvoja slovenského potravinárskeho priemyslu a výhľad spotreby potravín. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 37 s. : Tab. 11, grafy 4, príl. 30 tab. ISBN 978-80-8058-534-1
  Abstrakt : Štúdia je zameraná na analýzu dostupných poznatkov a výsledkov potravinárskej problematiky za účelom navrhnutia stratégie slovenského potravinárskeho priemyslu v zmysle zabezpečenia udržateľnosti jeho rozvoja, ktorá je nosnou časťou dokumentu. Zaoberá sa aj výhľadom spotreby potravín a bezpečnosťou potravín. Priority stratégie boli diagnostikované pomocou analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a rizík potravinárskeho priemyslu vzhľadom na možnosti zvýšenia produkcie potravinárskych výrobkov v období krízy. Rešpektované boli nielen slovenské špecifiká, ale aj medzinárodné ekonomicko-politické prostredie. Následne boli formulované konkrétne nástroje, ktoré by mali pomôcť tlmiť dopady krízy na potravinársky priemysel.
 6. allŠtúdia č. 163/2010
  FEDERIČOVÁ, Z. - VAJCÍKOVÁ, R. - GRAUSOVÁ, G. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností v kontexte rozvoja vidieka. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 86 s. : Tab. 27, grafy 17, mapy 5 ISBN 978-80-8058-537-2
  Abstrakt : Analýza diverzifikačných opatrení v programových dokumentoch od predvstupového obdobia až po súčasný stav - Sapard, SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Plán rozvoja vidieka SR na obdobie 2004-2006, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013. Správa obsahuje aj sekundárnu analýzu prístupov k diverzifikácii vo vybraných krajinách EÚ podľa ich Programov rozvoja vidieka 2007-2013 - napr. ČR, Rakúsko, Maďarsko, Anglicko... Výhodou pre diverzifikáciu poľnohospodárstva slovenského vidieka je potenciál krajiny, trhový priestor pre poskytovanie služieb v oblasti remeselnej výroby, predaja miestnych a tradičných finálnych produktov, zavádzanie systémov ekologického poľnohospodárstva a v možnosti podnikania v oblasti vidieckej turistiky.
 7. allŠtúdia č. 164/2010
  UHRINČAŤOVÁ, E. Prognóza efektov revízie a reformy SPP EÚ po roku 2013 na úrovni odvetvia poľnohospodárstva. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 103 s. : Tab. 34, grafy 30 ISBN 978-80-8058-536-5
  Abstrakt : Štúdia je zameraná aplikačne. Predkladá názory a závery v oblastiach: 1. Sofistikované skúmanie odvetvových a medziodvetvových ekonomických dôsledkov SPP EÚ a jej reforiem modelom vypočítateľnej rovnováhy kvantifikuje - potvrdzuje alebo vyvracia expertné odhady vplyvu uplatnenia scenárov dotácií na rast produkcie a vývoj ďalších indikátorov najmä v produkčných a znevýhodnených oblastiach poľnohospodárstva. Výsledky simulácie môžu ukázať, že podpory určené pre poľnohospodárstvo sa pozitívne prejavia nielen v sektore, do ktorého smerujú, ale môžu mať pozitívny vplyv aj na potravinársky sektor, ovplyvňujú aj ceny produktov, následne konkurencieschopnosť a rast exportu. 2. Analýza priamych a nepriamych efektov poľnohospodárstva na ekonomiku SR input-output analýzou, analýzou Leontiefových input-output multiplikátorov a multiplikátorov matice spoločenského účtovníctva prispieva k analýze štruktúrnych väzieb v slovenskej ekonomike - s dôrazom na skúmanie postavenia poľnohospodárstva, ako aj medziodvetvových impulzov, ktoré sú generované poľnohospodárskym odvetvím. Tiež prispieva aktuálne k názoru na vplyv hospodárskej krízy na sektor poľnohospodárstva. 3. Skúmanie vplyvu agrárnych reforiem aj na úroveň nekomoditných výstupov, ktoré vyplývajú z poľnohospodárskej výroby, je nie zaužívaným pohľadom na problematiku dotácií a pozitívnych a negatívnych externalít.
 8. allŠtúdia č. 165/2010
  BUDAY, Š. - BRADÁČOVÁ, K. Úloha a impulzy trhu s pôdou v rozvoji vidieckej ekonomiky a jeho ďalšie smerovanie. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 65 s. : Tab. 25, grafy 19, mapy 8, samostatná tabuľková príloha ISBN 978-80-8058-539-6
  Abstrakt : Výsledky monitoringu za rok 2008 rozšírili databázu informácií o transakciách na trhu s poľnohospodárskou pôdou v Bonitačnej banke dát VÚEPP, budovanú od roku 2001. Analogicky ako za rok 2008 boli spracované a vyhodnotené súhrnné údaje o predaji poľnohospodárskej pôdy za všetky sledované roky. Porovnaním sledovaných rokov boli analyzované vývojové tendencie počtov predaja, výmer predanej pôdy a priemerných cien podľa okresov a účelu ďalšieho využitia.
 9. allŠtúdia č. 166/2010
  GÁLIK, J. Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 55 s. : 7 tab. ISBN 978-80-8058-538-9
  Abstrakt : Vstup SR do EÚ mal zásadný vplyv na štruktúru a vývoj nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu, čo bolo v plnej miere zohľadnené pri vypracovaní štúdie. Detailná teritoriálna a komoditná analýza odhalila nielen rozhodujúce, ale aj perspektívne poľnohospodárske a potravinárske výrobky, s ktorými sme schopní konkurovať na trhoch tretích krajín. Z dôvodu uceleného pohľadu je štúdia obohatená aj o štruktúru agropotravinárskeho zahraničného obchodu ostatných členských krajín EÚ. Rokovania WTO prioritne vplývajú na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, ktorej postupná reforma v predstihu reaguje na pripravované zmeny podmienok v medzinárodnom obchode, čo sa následne prejavuje aj v zmenách štruktúry agropotravinárskeho obchodu SR. Preto sa štúdia venuje aj prehľadu vývoja rokovaní WTO.
 10. allŠtúdia č. 167/2010
  BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. - MASÁR, I. ... [a i.] Analýza a výhľad dosahov reformy SPP po roku 2013. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 132 s. : Tab. 34, grafy 46, obr. 1, mapy 14, samostatná príl. ISBN 978-80-8058-549-5
  Abstrakt : Cieľom štúdie je nadviazať na štúdiu porovnávacej analýzy prechodu na Jednotnú platbu na farmu vykonanú v roku 2009 a prehĺbiť aktuálne poznatky návrhov reformy SPP po roku 2013. Jej výsledkom by mala byť pozícia Slovenska v postojoch k týmto návrhom, ktorá identifikuje primárne záujmy odvetvia poľnohospodárstva na základe modelových simulácií jednotlivých scenárov v širokej škále ich produkčných a ekonomických efektov, resp. dosahov reformy na národnej, ako aj regionálnej úrovni a mikro úrovni typických reprezentantov výrobného zamerania fariem.
 11. allŠtúdia č. 168/2010
  VAROŠČAK, J. - GRZNÁR, P. Výkon slovenského poľnohospodárstva v rokoch 2004 - 2008 a jeho porovnanie s poľnohospodárstvom EÚ 27 a vybraných členských krajín. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 74 s. : Tab. v texte 26, grafy 29, samostatná tab. príloha ISBN 978-80-8058-550-1
  Abstrakt : Hodnotenie výkonu slovenského poľnohospodárstva podľa produkčných a ekonomických ukazovateľov za r. 2004-2008 a jeho komparácia s výkonom poľnohospodárstva EU 27. Pri produkčných ukazovateľoch sa práca orientuje na základné výrobné faktory poľnohospodárstva, pôdu a hospodárske zvieratá a efekt ich využívania vo výrobnom procese - naturálnu poľnohospodársku produkciu. V rámci ekonomických ukazovateľov sa zameriava na čistý zisk z podnikania v poľnohospodárstve a dôchodok výrobných faktorov poľnohospodárstva. Práca tiež deklaruje pozíciu slovenského poľnohospodárstva v rámci poľnohospodárstva EÚ27a vybranej skupiny členských krajín.
 12. allŠtúdia č. 169/2010
  GÁLIK, J. Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2009. Bratislava : VÚEPP, 2010. - 57 s. : Tab. v texte 15, graf 1, samostatná príl. 45 tab., 3 grafy ISBN 978-80-8058-552-5
  Abstrakt : Zmeny proporcií a sklad agrárneho zahraničného obchodu v roku 2009 na pozadí predchádzajúceho trojročného vývoja. Analytický pohľad na účasť slovenského agropotravinárstva v celkovom zahraničnom obchode. Porovnanie štruktúry a rozmeru nášho agrárneho zahraničného obchodu v rámci spoločného trhu EÚ aj mimo neho. Detailné zmeny v štruktúre obchodu vyvolané hospodárskou krízou v r. 2009. Hodnotenie konkurencieschopnosti pomocou ukazovateľa komparatívnych výhod RCA. Obsahuje tiež viac podrobných a položkovo determinovaných cenových rozborov.