Domov > Výskumné projekty - Štúdie

Štúdie 2009

 1. allŠtúdia č. 144/2009
  MATOŠKOVÁ, D. Slovenský trh potravín, poľnohospodárskych a nepotravinárskych produktov a perspektívy jeho špecifickej ponuky. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 126 s. : Tab. 126, grafy 6 ISBN 978-80-8058-496-2
  Abstrakt : Štúdia hodnotí potencionálnu a skutočnú konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárskych produktov a analyzuje situáciu na slovenskom trhu s vybranými poľnohospodárskymi a spracovanými poľnohospodárskymi komoditami využívajúcimi sa na potravinárske, kŕmne a nepotravinárske účely. Analýza faktorov potenciálnej konkurencieschopnosti bola riešená na základe medzinárodnej komparácie intenzitných parametrov vybraných agrárnych komodít, ekonomickej analýzy so zameraním sa hlavne na nákladovosť v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle a vývoja cien agropotravinárskych výrobkov a vstupov do výroby. Súčasťou práce boli komoditné analýzy s príslušnými bilančnými tabuľkami za obdobie rokov 2004-2007 s predikciou do roku 2015. Z dostupných údajov bol zmapovaný aj trh s biopalivami, bioproduktami a liečivými, aromatickými a koreninovými rastlinami.
 2. allŠtúdia č. 145/2009
  GÁLIK, J. Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 60 s. : Tab. 7, samostatná tab. príl. ISBN 978-80-8058-497-9
  Abstrakt : Vstup SR do EÚ mal zásadný vplyv na štruktúru a vývoj nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu, čo bolo v plnej miere zohľadnené pri vypracovaní štúdie. Z teritoriálneho hľadiska je štúdia zameraná na vývoj vzájomnej obchodnej výmeny SR s jednotlivými krajinami a významnými obchodnými zoskupeniami v rámci základného a aktuálneho členenia na krajiny EU-27 a tretie krajiny. V rámci teritoriálnej štruktúry agroobchodu SR podrobne analyzuje jeho výrobkovú skladbu, v rámci ktorej sa zameriava na poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré majú rozhodujúci podiel na našom vývoze a dovoze. Značná pozornosť v správe sa venuje aj vývoju zahraničného obchodu SR za jednotlivé odbory potravinárskeho priemyslu a posúdeniu ich perspektív z hľadiska možného budúceho vývoja.
 3. allŠtúdia č. 146/2009
  FEDERIČOVÁ, Z. - BUDAY, Š. - GRAUSOVÁ, G. Cost-benefit analýza vývoja diverzifikácie vidieckej ekonomiky. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 74 s. : Tab. 54, grafy 21, mapy 6 ISBN 978-80-8058-498-6
  Abstrakt : Princíp multifunkčnosti poľnohospodárstva podporuje ekologizáciu poľnohospodárstva, zachovanie vidieckeho priestoru a krajiny a tiež zmeny vo forme a využití plôch poľnohospodárskej pôdy. Vzniká nutnosť riešiť efektívnejšie využívanie, ochranu a regeneráciu prírodných zdrojov, pôdy, vody, lesných ekosystémov i produkčného biologického materiálu pri zohľadňovaní ekologických požiadaviek, čím sa do popredia dostáva využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Jednou z možností diverzifikácie so "zeleným" bonusom je stále posun smerom k energetickým plodinám a produktom. Medzi hlavné obnoviteľné zdroje patrí biomasa. Cost-benefit analýza ukazuje prístup pestovateľov energetických plodín a spracovateľov energetických produktov k hospodáreniu s alternatívnymi formami energie.
 4. allŠtúdia č. 147/2009
  BUCHTA, S. - FEDERIČOVÁ, Z. Hodnotenie implementácie a dopadov programových dokumentov v poľnohospodárstve za obdobie 2004-2007. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 85 s. : Tab. 69, grafy 13, mapy 38 ISBN 978-80-8058-499-3
  Abstrakt : Štúdia sa zaoberá hodnotením dopadov Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 na rozvoj vidieka za roky 2004-2007. Okrem analýzy implementácie týchto programových dokumentov sa zaoberá aj územným rozložením priamych podpôr a štátnej pomoci za sledované roky 2004-2007. Súhrnne hodnotí čerpanie všetkých typov podpôr a ich vzájomné proporcie. Pri zohľadnení všetkých podpôr sa ukázalo, že najviac ich bolo vďaka agroenvironmentálnym priamym platbám (najmä LFA) vyplateným do severných a východných oblastí Slovenska. Kvantifikuje sociálno-ekonomické dopady investičných podpôr Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 na základe monitorovacích indikátorov výsledku a dopadu s osobitným zreteľom na tvorbu nových pracovných miest v poľnohospodárstve.
 5. allŠtúdia č. 148/2009
  BUDAY, Š. - BRADÁČOVÁ, K. Monitorovanie trhu s pôdou a jeho multifaktorová analýza. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 57 s. : Tab. 25, grafy 19, mapy 8, samostatná tab. príl. ISBN 978-80-8058-500-6
  Abstrakt : Prezentácia výsledkov analýz monitorovania kúpno-predajných cien poľnohospodárskej pôdy podľa zavkladovaných zmlúv v Katastri nehnuteľností v roku 2007. Predaje poľnohospodárskej pôdy, najmä jej výmery a trhové ceny sú analyzované a následne vyhodnotené podľa druhu pozemkov a veľkostnej štruktúry predaných pozemkov v katastrálnych územiach okresov Dunajská Streda, Trnava, Nitra, Topoľčany, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Žilina, Prešov, Michalovce, Košice-okolie a Svidník a za všetky sledované okresy ako celok.
 6. allŠtúdia č. 149/20009
  CHRASTINOVÁ, Z. Faktory ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho výrobkových odvetví. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 91 s. : Tab. 51, grafy 33, príl. 71 tab. ISBN 978-80-8058-501-3
  Abstrakt : Štúdia identifikuje faktory ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho výrobkových odvetví. Ekonomická efektívnosť je zložitý jav, ktorý ovplyvňuje kombinácia viacerých faktorov, ktoré sú rozdelené do dvoch rozhodujúcich skupín - faktory objektívneho a subjektívneho charakteru. Medzi objektívne faktory patrí vplyv SPP - podporná politika, priame platby, podnikateľské prostredie, ceny, úvery, dane, poistenie, odvody, výrobné podmienky - pôdno-klimatické pomery. Faktory subjektívneho - podnikového charakteru priamo súvisia s využívaním výrobných fondov, materiálových vstupov, pracovnej sily, manažovaním výrobných procesov, komoditných a ostatných doplnkových poľnohospodárskych výrob a marketingu. Ide najmä o nákladovosť výnosov, t.j. úsporu výrobných nákladov, najmä spotrebu materiálu a energie, úsporu osobných nákladov, najmä mzdových, využitie výrobných kapacít a predaj nevyužívaného majetku, dobu obratu zásob a produktivitu práce.
 7. allŠtúdia č. 150/2009
  VAROŠČÁK, J. - CHUDÝ, J. - ČIŽMÁRIK, L. Overenie metodiky plánu a kontroly plnenia zisku v poľnohospodárskych podnikoch. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 20 s. : samostatná tabuľková príl. ISBN 978-80-8058-502-0
  Abstrakt : Správa sa zaoberá metodikou tvorby integrovanej dátovej vety poľnohospodárskych podnikov a jej aplikácie pri zostavovaní plánu a kontroly plnenia zisku v poľnohospodárskych podnikoch. Jej súčasťou sú aj dátové bázy priamych, nepriamych a ostatných nákladov plodín a kategórií zvierat, prepočítané na odvetvovú úroveň. Overenie zostavovania plánu a kontroly plnenia zisku v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré riešitelia urobili na vybranom súbore, ukázalo plnú funkčnosť navrhnutého systému a tiež aj jeho praktickú akceptáciu zo strany väčšiny kontaktovaných respondentov. Boli overené a akceptované podsystémy zabezpečujúce prepojenie plánu a kontroly plnenia zisku na výpočet vlastných nákladov poľnohospodárskych podnikov a zostavovanie dotazníkov pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva SR (ISPÚ SR). Databáza priamych, nepriamych a ostatných nákladov bola zostavená na základe dostupných dát vybraných poľnohospodárskych podnikov. Táto ukazuje aktuálne zmeny v naturálnej spotrebe a jednotkových cenách priamych nákladov, hodnoty nepriamej spotreby hlavných plodín rastlinnej výroby a kategórii zvierat za obdobie rokov 2006-2007.
 8. allŠtúdia č. 151/2009
  BOŽÍK, M. - ŠTULRAJTER, Z. Modelovanie multifunkcionality PPS na regionálnej úrovni. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 49 s. : Tab. 9, grafy 54, mapy 4, príl. tab. 14, mapy 12 ISBN 978-80-8058-503-7
  Abstrakt : Riešenie úlohy sa zaoberá vytvorením predpokladov na objektívne zodpovedanie otázok: 1. do akej miery sa rozvíja a aké sú po vstupe do EÚ tendencie a prejavy multifunkčného charakteru poľnohospodárstva prostredníctvom jeho produkčných systémov v regiónoch a v diferencovaných prírodných podmienkach 2. ako ovplyvnia reformy SPP EÚ strednodobý, resp. dlhodobý multifunkčný charakter poľnohospodárstva a jeho produkčných systémov v poľnohospodárskych prírodných oblastiach Slovenska vyvolaných zmenami v ich štruktúre. Štúdia sa zaoberá aj kvantifikáciou modelovateľných efektov mimoprodukčných funkcií v rámci kvantifikácie efektov politík na produkčno ekonomické zmeny v poľnohospodárskych prírodných oblastiach Slovenska. Spoločnými znakmi vývoja v uplynulom období bola nerovnomernosť vývoja v jednotlivých osiach multifunkcionality poľnohospodárstva a to bez ohľadu na právnu formu a prírodnú oblasť. Modelová prognóza v horizonte roku 2015 naznačuje možné smery a veľkosť zmien indikátorov multifunkcionality pod vplyvom podmienok na trhu a politík jednotlivých scenárov SPP EÚ a následne aj kumulovaného výsledku zmien multifunkcionality. Výsledky riešenia tejto etapy projektu ukázali, že forma súčasnej SPP EÚ pôsobí v jednotlivých regiónoch Slovenska diferencovane a kontraproduktívne.
 9. allŠtúdia č. 152/2009
  UHRINČAŤOVÁ, E. - BRODOVÁ, M. Modelovanie multifunkcionality na úrovni odvetvia poľnohospodárstva. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 79 s. : Tab. 22, grafy 3, príl. 7 ISBN 978-80-8058-504-4
  Abstrakt : Štúdia je zameraná na implementáciu modulov týkajúcich sa nekomoditných výstupov na úrovni diferencovaných oblastí odvetvia poľnohospodárstva do modelu vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy (CGE modelu). Významná časť štúdie je zameraná na teoretické zmapovanie možností implementácie. Po preskúmaní možnosti implementácie nekomoditných výstupov do existujúceho modelu CGE je riešenie nasledovné: v prípade predpokladu nezávislosti výslednej alokácie systému nekomoditných výstupov na systéme hodnôt komoditných výstupov sa externality dopočítajú ex-post po vyriešení komoditnej časti modelu. Relevantné kvantifikácie z CGE modelu a závery z nich vyplývajúce bude možné posúdiť v ďalšej etape riešenia úlohy. Riešenia z hľadiska nekomoditných výstupov sú izolované body. Z hľadiska spojitosti s komoditnými výstupmi alebo z hľadiska spojitosti s parametrami produkcie a pod. sú posudzované jednotlivé moduly pri kvantifikácii nekomoditných výstupov v matici spoločenského účtovníctva ako dátového zdroja CGE modelu. V oblasti implementácie nekomoditných výstupov do CGE modelu je uvedené riešenie iba jedným z možných prístupov (podmieneným najmä stupňom agregácie sektora poľnohospodárstvo). Alternatívy modelovania sú naznačené v teoretickom resumé. Alternatívnou výzvou by mohla byť napr. reprezentácia rovnováhy ekonomiky s externalitami pomocou rovnováhy hypotetickej Pareto - optimálnej ekonomiky.
 10. allŠtúdia č. 153/2009
  BELEŠOVÁ, S. - KRÍŽOVÁ, S. - ZAJACOVÁ, J. Analýza globálnych a regionálnych trhov potravín. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 47 s. : Tab. 18, grafy 18, príl. tab. 48 ISBN 978-80-8058-495-5
  Abstrakt : Štúdia skúma v zmysle schválenej metodiky vývoj cien potravinárskych komodít tak z globálneho, ako aj regionálneho pohľadu, vrátane dôvodov zvyšovania cien od roku 2007. Zaoberá sa aj analýzou trhu potravín a štruktúrou spotrebiteľských cien prostredníctvom marží vo vybraných vertikálach potravín a spotrebiteľským správaním sa v súvislosti so zmenami cien a príjmovej úrovne obyvateľstva. Dotýka sa aj faktorov, ktoré môžu vplývať na súčasný nárast cien potravín v SR i vo svete a následne komparuje cenové úrovne potravín v SR s krajinami Európskej únie. Štúdia je zameraná aj na ekonomiku potravinárskeho priemyslu SR, ktorá začína hodnotením pozície potravinárstva na ekonomike SR na základe aktuálne revidovaných údajov ŠÚ SR. Prezentuje vývoj ekonomických výsledkov podnikov so zahraničným kapitálom a bez zahraničného kapitálu a identifikuje časť zisku odchádzajúcu zo SR. Akcent je položený aj na hodnotenie koncentrácie v 15 výrobných odboroch potravinárskeho priemyslu na základe štyroch zvolených ukazovateľov - výroba výrobkov, pridaná hodnota, obstarané investície, počet zamestnancov.
 11. allŠtúdia č. 154/2009
  BOŽÍK, M. Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR. Úloha riešená v rámci výskumu a vývoja v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 68 s. : Mapy 2, príl. 24 s. ISBN 978-80-8058-503-7
  Abstrakt : Okrem tém zameraných na analytické úlohy sú súčasťou výskumu aj viaceré témy orientované na vypracovanie nových metodologických nástrojov a modelových riešení. Uplatnenie ich parciálnych výsledkov umožní v ďalšom období tvorbu analytickej a predpovednej poznatkovej bázy o produkčno-ekonomických zmenách vyvolaných politikami vo vzťahu k multifunkčnému pôsobeniu poľnohospodárstva v trvalo udržateľnom rozvoji vidieka. Identifikácia účinkov politík je nevyhnutným predpokladom efektívnej podpory a stimulácie udržateľnosti nielen socio-ekonomického rastu vidieka, ale nadväzne aj odvetvia poľnohospodárstva na úrovni národného hospodárstva Slovenska. Ide o poznatky o vývoji, vývojových determinantách a výhľadoch konkurencieschopnosti agropotravinárstva, ako aj o podmienkach a efektoch realizácie multifunkčného modelu poľnohospodárstva vo vzťahu k zachovaniu a rozvoju vidieka v období do roku 2013.
 12. allŠtúdia č. 155/2009
  BOŽÍK, M. Economics of Sustainable Development in Agriculture, Food Sector and Rural Areas in Slovak Republic. Štúdia č. 155/2009 : This task has been part of the research and development in the area of agriculture, forestry, fisheries and hunting Bratislava : VÚEPP, 2009. - 73 s. : Príl. 22 tab. ISBN 978-80-8058-516-7
  Abstrakt : Štúdia je súhrnom výsledkov vecných etáp troch čiastkových úloh výskumu a vývoja "Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR", jeho tretej časovej etapy roku 2008. Cieľom je umožniť získať ucelený prehľad o riešených témach a ich výsledkoch.
 13. allŠtúdia č. 156/2009
  GÁLIK, J. Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2008. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 55 s. : Tab. 15, grafy 1, samostatná príl. 43 tab. ISBN 978-80-8058-527-3
  Abstrakt : Práca poskytuje komentáre na základe rozboru štatistiky slovenského agrárneho zahraničného obchodu, kritické zhodnotenie jeho proporcií, teritoriálnej a komoditnej skladby a postavenia slovenského agrárneho zahraničného obchodu vo vonkajších obchodných vzťahoch SR.
 14. allŠtúdia č. 157/2009
  VAROŠČÁK, J. Regionálna alokácia výkonu poľnohospodárstva. Bratislava : VÚEPP, 2009. - 106 s. : Tab. 15, grafy 14, samostatná príl. 64 s. ISBN 978-80-8058-528-0
  Abstrakt : Hodnotenie výkonu poľnohospodárstva a jeho regionálna alokácia v rokoch 1999-2007 podľa metodiky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu. Výkon poľnohospodárstva je hodnotený tak na úrovni republiky ako aj krajov podľa ukazovateľov čistého zisku z podnikania a dôchodku výrobných faktorov poľnohospodárstva. Výsledky práce ukazujú trendy vývoja poľnohospodárstva v rokoch 1999-2007, ako aj ich špecifiká. PLNÝ TEXT TU ...