Domov > Výskumné projekty - Štúdie

Štúdie 2009

 1. allŠtúdia č. 132/2008
  UHRINČAŤOVÁ, E. - BRODOVÁ, M. Komoditné a nekomoditné výstupy a ich definovanie na úrovni odvetvia poľnohospodárstva v matici spoločenského účtovníctva. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 57 s. : Tab. 32, príl. 4 ISBN 978-80-8058-474-0
  Abstrakt : Špecifikum matice spoločenského účtovníctva zostaveného v práci spočíva v dezagregovaní sektora poľnohospodárstva na účet poľnohospodárstva produkčných oblastí - t.j. oblastí nezaradených do znevýhodnených oblastí s podporou druhého piliera SPP EÚ a účet oblastí s touto podporou, ako aj dezagregácia účtu domácností na domácnosti farmárske a nefarmárske a zapracovanie troch primárnych výrobných faktorov.
 2. allŠtúdia č. 133/2008
  BUDAY, Š. - FEDERIČOVÁ, Z. - GRAUSOVÁ, G. Možnosti diverzifikácie podnikania na vidieku v záujme riešenia zamestnanosti. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 73 s. : Tab. 30, grafy 21, mapy 7, príl. 7 ISBN 978-80-8058-476-4
  Abstrakt : Vidiecke oblasti pokrývajú 90 perc. územia EÚ a sú domovom pre približne 50 perc. jej obyvateľstva. Poľnohospodárstvo a lesníctvo predstavujú hlavné spôsoby využívania pôdy a prispievajú k sociálno-ekonomickému rozvoju vidieckych oblastí. Aj Slovensko patrí ku krajinám, kde výrazne dominuje vidiek. Napriek politickej, ekonomickej a sociálnej transformácii, privatizácii a pozemkovej reforme, hlavným odvetvím na vidieku zostáva poľnohospodárstvo. Ak sa má zachovať a rozvíjať vidiek a jeho krajina, je žiadúce udržať poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo a rozvíjať ich. Hlavné smery tohto rozvoja sú naznačené v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2013. Pre zachovanie rôznorodosti vidieka je potrebné vytvárať nové programy zamerané na zvýšenie zamestnanosti a príjmov. To znamená investovanie do vytvárania nových možností zamestnania a podpory diverzifikácie vidieka. Diverzifikácia na farmách i mimo nich môže prispieť k rastu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. K faktorom rastu môžu patriť napr. cestovný ruch, remeslá, predaj tradičných výrobkov, ekologické poľnohospodárstvo, produkcia biomasy, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, poskytovanie rekreácií...
 3. allŠtúdia č. 134/2008
  BUCHTA, S. - FEDERIČOVÁ, Z. Hodnotenie dopadov implementácie projektových opatrení SOP poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a návrh ich zefektívnenia na obdobie 2007-2013. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 76 s. : Tab. 36, grafy 11 ISBN 978-80-8058-477-1
  Abstrakt : Analýza vyplatených verejných zdrojov programu Sapard, SOP PaRV a Plánu rozvoja vidieka do konca roka 2006. Okrem čerpania týchto projektovo orientovaných podpôr sa správa zaoberá i čerpaním priamych podpôr v rokoch 2004 až 2006. Pri projektovo orientovaných podporách sa orientuje nielen na regionálnu distribúciu finančných prostriedkov, ako aj počet projektov, právnu formu beneficientov... Analýza ukázala rozdielnosť rozloženia majoritnej koncentrácie verejných zdrojov u investičných prostriedkov a priamych podporách. Investičné podpory zo Sapardu a SOP sa najviac koncentrovali do južných a západných oblastí. Pri zohľadnení všetkých podpôr - investičných i priamych - sa ukázalo, že najviac týchto prostriedkov išlo do severných a východných oblastí Slovenska. To znamená, že vysoko prevládajúca forma priamych podpôr zmenila rozloženie investičných podpôr. Priame podpory a najmä podpory znevýhodnených oblastí sa výrazne koncentrujú do menej produkčných oblastí Slovenska. Severné a východné regióny sa tak stávajú značne závislými na priamych podporách.
 4. allŠtúdia č. 135/2008
  MATOŠKOVÁ, D. Riešenie problémov obchodu a trhové príležitosti slovenských agropotravinárskych výrobkov. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 97 s. : Tab. 102 ISBN 978-80-8058-484-9
  Abstrakt : Vstupom do EÚ začali pre Slovensko a iné členské krajiny plynúť výhody súvisiace s liberalizáciou vzájomnej obchodnej výmeny a zavedením podporných systémov, ktoré poskytuje Spoločná poľnohospodárska politika. Nové krajiny sa snažia získať stabilné pozície na agropotravinárskych trhoch EÚ, čo sa začalo prejavovať zvýšeným konkurenčným tlakom, ktorý by v konečnom dôsledku mal vyústiť do istej diverzifikácie poľnohospodárskych a potravinárskych aktivít v rámci tohto zoskupenia. V nadchádzajúcom období bude Slovensko musieť prehodnotiť svoje exportné aktivity, snažiť sa udržať si bývalé odbytištia svojich výrobkov a hľadať nové príležitosti nielen v krajinách EÚ, ale aj v tzv. tretích krajinách, čo sa bude diať v prostredí reformovanej SPP a nadchádzajúcich rokovaní WTO.
 5. allŠtúdia č. 136/2008
  KRÍŽOVÁ, S. Analýza spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 28 s. : Tab. 14, grafy 14, príl. 4 ISBN 978-80-8058-479-5
  Abstrakt : Cieľom práce bolo skúmať teoretické a praktické súvislosti politík na distribúciu pridanej hodnoty cez pôsobenie DPH na ekonomiku vertikály výroby potravín a analyzovať vzťahy medzi jednotlivými cenami v odbytovej vertikále vybraných potravín a hlavné faktory určujúce vývoj cien. Pre analýzu štruktúry medziročného vývoja spotrebiteľských cien potravín v horizonte rokov 2000-2006 boli zvolené komoditné vertikály mlieka a vybraných mliečnych výrobkov a vertikály vybraných druhov mäsa.
 6. allŠtúdia č. 137/20009
  BELEŠOVÁ, S. Faktory prostredia v potravinárskom odvetví SR. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 103 s. : Tab. 16, príl. 82 tab. ISBN 978-80-8058-482-5
  Abstrakt : Ucelený prehľad základných prvkov aktuálneho vývoja slovenského potravinárstva, ktoré môžu do roku 2013 ovplyvňovať jeho ďalší vývoj. Monitoring základných faktorov externého prostredia. Analýza odvetvia ako celku na makroekonomických a mikroekonomických ukazovateľoch vrátane vývoja koncentrácie v odvetví - za celok, aj za jednotlivé výrobné odbory. Zhodnotenie základných surovinových vstupov do potravinárstva, zhodnotenie ekonomicko-produkčných ukazovateľov vrátane využitia výrobných kapacít, výrobných cien, spotreby potravín, investícií, zahraničného obchodu a problematiky výskumu v odvetví. Pre výpočet ekonomickej efektívnosti výrobných potravinárskych odborov SR bola použitá metóda normovanej premennej.
 7. allŠtúdia č. 138/2008
  CHRASTINOVÁ, Z. Diferencovaná efektívnosť slovenského poľnohospodárstva a jeho výrobkových odvetví. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 74 s. : Tab. 48, príl. 6 s., 85 tab. ISBN 978-80-8058-480-1
  Abstrakt : Úloha je problémovo širokospektrálne zameraná, akcentovaná na oblasť ekonomických analýz a špecifikáciu faktorov efektívnosti, ktoré výrazne ovplyvňujú výrobkovú ekonomiku a tým ekonomiku poľnohospodárskych podnikov. Analyzované boli zmeny a tendencie vývoja v ekonomike slovenského poľnohospodárstva, ku ktorým postupne dochádza najmä po vstupe SR do EÚ. Rozhodujúce bolo skúmanie ekonomických procesov, ktoré vyústili do identifikácie príčin diferenciácie ekonomickej efektívnosti v slovenskom poľnohospodárstve.
 8. allŠtúdia č. 139/2008
  BOŽÍK, M. - BRODOVÁ, M. - MOLČANOVÁ, J. Environmentálne politiky a ich vplyv na ekonomiku PPS. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 96 s. : Tab. 84, grafy 57, príl. 6 tab. ISBN 978-80-8058-481-8
  Abstrakt : Cieľom úlohy bolo zhodnotenie požiadaviek agroenvironmentálnych opatrení Plánu rozvoja vidieka a zmeny správania sa účastníkov týchto opatrení, kvantitatívne hodnotenie efektu vplyvu environmentálnych politík na produkčne ekonomické výsledky fariem a environmentálne efekty na úrovni poľnohospodárskych prírodných oblastí Slovenska. Plnenie týchto cieľov je riešené v troch stupňoch: 1. analýzou nariadení krížovej zhody (CC - Cross Compliance) a plnenia dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC - Good Agricultural and Environmental Conditions) 2. dotazníkovým prieskumom subjektov, ktoré podali v uplynulom období projekty Agroenvironmentálnych opatrení 3. modelovou simuláciou efektu vplyvu agroenvironmentálnych opatrení na produkčné ekonomické výsledky fariem a produkciu negatívnych externalít v poľnohospodárskych prírodných oblastiach.
 9. allŠtúdia č. 140/2008
  GÁLIK, J. Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 63 s. : Tab. 6, príl. 59 tab. ISBN 978-80-8058-475-7
  Abstrakt : Zahraničný obchod SR za jednotlivé odbory potravinárskeho priemyslu - ich posúdenie a perspektívy z hľadiska budúceho vývoja. Štruktúra spracovateľských podnikov na Slovensku podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu a podľa ich veľkosti ako aj z hľadiska majetkového prepojenia na zahraničné koncerny. V rámci teritoriálnej štruktúry agroobchodu SR správa analyzuje jeho výrobkovú skladbu, v rámci ktorej sa zameriava na poľnohospodárske a potravinárske výrobky, ktoré majú rozhodujúci podiel na našom vývoze a dovoze. Detailná teritoriálna a komoditná analýza odhalila nielen rozhodujúce, ale aj perspektívne poľnohospodárske a potravinárske výrobky, s ktorými sme schopný konkurovať na trhoch tretích krajín.
 10. allŠtúdia č. 141/2008
  BRADÁČOVÁ, K. - BUDAY, Š. Problémy rozvoja trhu s pôdou. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 50 s. : Tab. 21, grafy 15, príl. 22 s. ISBN 978-80-8058-478-8
  Abstrakt : V správe sú monitorované výsledky analýz monitorovania kúpno-predajných cien poľnohospodárskej pôdy podľa zavkladovaných zmlúv v Katastri nehnuteľností v roku 2006. Predaje poľnohospodárskej pôdy, výmery a trhové ceny sú sledované a vyhodnotené podľa druhu pozemkov, veľkostnej štruktúry predaných pozemkov. Údajmi z roku 2006 sa rozšírila databáza informácií o transakciách na trhu s ph. pôdou v Bonitačnej banke dát (BBD) VÚEPP, budovaná od roku 2001. Informácie o predaji pôdy a jej cene boli získané dotazníkovým prieskumom a z internetových stránok. Najmenej pozemkov sa predávalo na Východnom Slovensku. Trhové ceny ph. pozemkov pre poľnohospodárske využitie boli v roku 2006 3,36-krát vyššie ako úradné ceny, na iné než na poľnohospodárske využitie až 9-násobne prevyšujú hodnotu úradných cien.
 11. allŠtúdia č. 142/2008
  GUBOVÁ, M. Vplyv obchodných reťazcov na slovenský trh. Bratislava : VÚEPP, 2008. - 42 s. : Tab. 23, príl. 8 tab. ISBN 978-80-8085-483-2
  Abstrakt : Pozície a trendy vývoja nadnárodných obchodných reťazcov vo svete, v Európe a o ich pôsobnosti na Slovensku. Na báze poznatkov parciálnych analýz, prieskumov renomovaných prieskumných agentúr a relevantných internetových zdrojov charakterizuje rôzne stránky pôsobnosti obchodných reťazcov na Slovensku, pozíciu a trendy spotrebiteľských preferencií. Pozornosť je venovaná aj pozícii dodávateľov a otázkam dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Prostredníctvom údajov štatistického výkazníctva, vrátane colnej štatistiky analyzuje vývoj maloobchodných tržieb, štrukturálny vývoj maloobchodu a trendy vývoja agropotravinárskeho obchodu na Slovensku.