Domov > Náplň činnosti odborov

Náplň činnosti odborov


Odbor ekonomických analýz a modelovania

 • skúma vplyv inštitucionálnych faktorov, hlavne Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
  na zmeny produkčnej a ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva,
 • hodnotí finančné nástroje, vrátane analýzy cenového vývoja a cenovej parity v potravinovej vertikále, daňového a úverového systému, systému riešenia rizikovosti v poľnohospodárstve,
 • analyzuje vývoj produkčno-ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva a potravinárstva,
 • hodnotí trendy efektívnosti hlavných výrobkových odvetví na základe údajov
  zo systematického monitoringu ekonomických a výrobných informácií v sledovaných podnikoch,
 • hodnotí trendy vývoja podnikateľskej štruktúry, ekonomickú bonitu poľnohospodárskych
  a potravinárskych podnikov na základe overených metodických prístupov,
 • vytvára modelové riešenia a predikcie ekonomického postavenia slovenského poľnohospodárstva a jeho medziodvetvových vzťahov,
 • vypracováva súhrnný odvetvový ekonomický poľnohospodársky účet v intenciách jednotnej metodiky EÚ,
 • vypracováva koncepčné návrhy, stanoviská, podkladové materiály, ad hoc analýzy
  a expertízy súvisiace s tvorbou a realizáciou hospodárskej politiky odvetvia poľnohospodárstva
  a potravinárstva (podľa požiadaviek MPRV SR).

Vedúca Odboru ekonomických analýz a modelovania: RNDr. Slávka Krížová


Odbor agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka

 • skúma vývoj sociálnych aspektov poľnohospodárstva a vidieka a situácie na trhu práce
  v poľnohospodárstve a potravinárstve,
 • skúma účinnosť štrukturálnych fondov na podporu poľnohospodárstva a vidieka,
 • aktualizuje údaje o poľnohospodárskom pôdnom fonde, určuje hodnoty pôdy a skúma vývoj trhu s pôdou,
 • skúma a vyhodnocuje vývoj domáceho a zahraničného agropotravinárskeho obchodu
  a obchodnej politiky (WTO),
 • vypracováva situačné a výhľadové správy za vybrané agropotravinárske komodity, vrátane hmotných bilancií ponuky a použitia a krátkodobých prognóz ich vývoja,
 • skúma vývoj zmien na agropotravinárskom trhu vybraných agropotravinárskych komodít
  v SR a EÚ s dôrazom na ponuku a dopyt,
 • zabezpečuje a spracováva podkladový materiál pri riešení „Správy o poľnohospodárstve
  a potravinárstve SR“ a vypracováva analýzy predmetných oblastí,
 • spracováva podklady pre Globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO,
 • vypracováva výstupy pre úlohy vedy a výskumu a spolupodieľa sa na riešení koncepčných materiálov podľa požiadaviek MPRV SR.

Vedúca Odboru agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka: Ing. Mária Jamborová

Odbor informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ)
 • sleduje prevádzku Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR (ISPÚ), zber údajov, kontrolu, spracovanie a archiváciu databázy ISPÚ,
 • vypracúva plán výberu podnikov, klasifikovanie podnikov, vypracovanie a aktualizovanie dotazníka na zber údajov ISPÚ podľa metodík a nariadení EÚ,
 • spracováva výstupy pre DG Agri Brusel, MPRV SR, publikáciu o výsledkoch hospodárenia
  v podnikoch zaradených do ISPÚ.

Vedúca Odboru ISPÚ: Ing. Elena Šípová, PhD.

Odbor rezortnej štatistiky a centrálnej databázy

 • získava a spracováva údaje z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva zo štátnych
  a rezortných štatistických zisťovaní, dostupných medzinárodných zdrojov, buduje
  systém zberu údajov, vytvára databázy, kontroluje, spravuje a archivuje údaje,
 • spracováva údaje, konverziu výstupných užívateľských zostáv a ich distribúciu v rámci
  NPPC - VÚEPP, MPRV SR a iným žiadateľom,
 • spracováva výstupy pre úlohy vedy a výskumu a spolupodieľa sa na riešení
  koncepčných materiálov podľa požiadaviek MPRV SR.

Vedúci Odboru rezortnej štatistiky a centrálnej databázy: Ing. Zoltán Pap